شورای شهر در بهبود مدیریت شهری شهروند

شورای شهر در بهبود مدیریت شهری شهروند مولود عزیززاده ارشد معماری به هر حال امروزه شهرها به عنوان مرکز تجمع خیلی عظیمی از مردم و به عنوان عمده‌ترین مرکز بازیگران اقتصاد ملی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بهبود مدیریت شهری به منظور تثبیت رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان و حل بیکاری، فقرزدایی و […]

شورای شهر در بهبود مدیریت شهری شهروند
مولود عزیززاده ارشد معماری

به هر حال امروزه شهرها به عنوان مرکز تجمع خیلی عظیمی از مردم و به عنوان عمده‌ترین مرکز بازیگران اقتصاد ملی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بهبود مدیریت شهری به منظور تثبیت رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان و حل بیکاری، فقرزدایی و جلوگیری از تخریب محیط زیست در جهت افزایش رضایت‌مندی شهروندان است. یکی از مهم‌ترین عناصر که می‌تواند نقش مهمی در بهبود مدیریت عملکرد شهری داشته باشد شورای شهر است. امروزه یک مدیر شهری باید بتواند نقاط قوت و ضعف شهر را شناخته و در صدد تقویت مزایای رقابتی آن بر آید؛ شورا شهر می تواند با یک تیم مشورتی فعال و تخصصی تقش خود را در جهت توسعه ملی بهبود بخشد.
بنابر این نتیجه می‌گیریم که مبحث مدیریت شهری و شورای شهری به منظور جلوگیری از تراکم انبوه مشکلات ترافیکی ،اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و افزایش میزان توسعه و پویایی اقتصادی و اجتماعی از مباحث اساسی است که عدم توجه به آن ممکن است موجبات نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و چه بسا سیاسی را فراهم اورد.
از سوی دیگر افزایش ساخت و ساز در حاشیه شهر بدون مجوز در یک دوره زمانی نیز به افزایش فاصله طبقاتی و رشد آسیب های اجتماعی و فقر فرهنگی که می توان کمربندی سرداران(کهنه خانه)-خ صلاح الدین ایوبی(خ سردشت) –خیام ۱-۲ ، انتطاری و جنب ترمینال روستای نظاره کرد باعث عدم پیشرفت شهرو نبود یک منطقه پویا شد در نهایت طرفی از ملک دارن و پیمانکاران باعث این آسیب بزرگ شدند در نتیجه تراکم بالای جمعیت، افزایش ترافیک شهری، رشد سریع جمعیت،سیاسی شدن مدیریت شهری و ضعف و فقدان تخصص بعضی از منتخب شوراها در خوش بینانه ترین حالت می توان متصور بود که حرکت در این مسیر شهری و بدون اندیشیدن به پایان راه، بدفرجام است، اما آنچه مبرهن است، روند کنونی باید هرچه سریعتر متوقف شود پیش از آنکه عواقب ناگوار آن دامن شهر را بیشتر بگیرد و در باتلاق جمعیت وفقر فرهنگی غرق شود..
شورا و شهردا شهر ، باید از شهروندان فعال ، دانشجویان و فرهیخته گان شهر در ارتقای کیفیت و بهبود شهراستفاده نماید .
در معنای کلی شهر مطلوب شهری است که انسان گرا باشد یعنی تمام اعضاء جامعه بتوانند آزادانه به امکانات دسترسی داشته باشند و بتوانند در راستای استقلال فردی قدم بردارند و به فردی مستقل تبدیل شوند ، فرهنگی و اجتماعی بودن مردم می تواند مسئله ی دموکراسی و فعال مدنی قالب بگیرد در ادامه گفت : دموکراسی شھری سبب افزایش مشارکت شھروندان درفرایندھای برنامه ریزی و اداره کردن رویکرد جدید استراتژی توسعه شھری نیز بر این مبنا نقش مهمی برای شھروندان و آرمانھای آنھا در تعیین چشم انداز شھر، برنامه ریزی و اولویت بندی اقدامات توسعه، اجرا و نظارت برفرایند اجرای توسعه شھری ببخشد.

اما متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از نیاز افراد دارای معلولیت در فضاهای شهری و حرکت به سوی شهرسازی ماشین محور ، شهری خواهیم داشت .

افراد که دارای معلولیت باید در تعیین سرنوشت، شناسایی، راه حل و رفع مشکلات ،خودشان باید در کلیه امورات دخالت داشته باشند و خودشان تصمیم گیرنده باشند. یکی از مشکلات افراد دارای معلولیت عدم مناسب سازی فضاهای شهری است. مناسب سازی : یعنی دسترسی آسان ،یعنی شهر باید محل تعامل شهر و شهروندانی باشد که در آن زندگی می کنند.

فضاهای شهری باید به نحوی طراحی شوند که شهروندان را وابسته به استفاده از معابر عمومی کند اما با در نظر گرفتن تفاوتهای جسمی و تنها راه ایجاد وابستگی طراحی و اجراء دقیق فضایی است کاملا استاندارد با در نظر گرفتن تفاوتهای جسمی و احترام به حقوق کلیه اقشار فضاهای شهری باید پاسخگوی نیازهای فیزیکی، روحی، روانی و حرکتی مردم باشدو تنها با در نظر گرفتن این نیازها است که می توان شهر و شهروندان را به نظم در آورد و کنترل نمود ،در غیر این صورت اگر بدیهی ترین اصول شهری در آن رعایت نشود و خرد جمعی نادیده گرفته شود نظمی که باید در آن به چشم نمی خورد و وابستگی میان شهر و شهروندان را از دست می دهد بنابراین شهروند در قبال وظایف در قانون برای مدیریت شهری باعث ارتقا فضلیت جامعه شهری ، تامین سعادت و ایمنی شهری می گردد .
مولود عزیززاده ارشد معماری