آیا ویروس کرونا دمکرات است؟

‍ ملاک من برای تشخیص کرونا! یادداشتی از محمدصادق امیرعشایری – می گویند ویروس کرونا ویروسی دموکرات است: دموکراتیک عمل می کند. فقیر و غنی نمی شناسد. مدیر و کارگر را به یکسان مبتلا می سازد… – کرونا ویروسی دموکرات است چون «فقیر و غنی» و «وضیع و شریف» نمی شناسد و همه را به […]

‍ ملاک من برای تشخیص کرونا! یادداشتی از محمدصادق امیرعشایری

– می گویند ویروس کرونا ویروسی دموکرات است: دموکراتیک عمل می کند. فقیر و غنی نمی شناسد. مدیر و کارگر را به یکسان مبتلا می سازد…

– کرونا ویروسی دموکرات است چون «فقیر و غنی» و «وضیع و شریف» نمی شناسد و همه را به یکسان درگیر می کند …

امروز دو ‌یادداشت درباره ویژگی های طبقاتی و مستبدانەی ویروس کرونا و دموکراتیک عمل نکردن این ویروس از عقیل دغاقله و سعید حجاریان خواندم.

دغاقله در یادداشت “ویژگی های طبقاتی ویروس کرونا” استدلال می آورد که ویروس کرونا دموکرات نیست و دموکراتیک عمل نمی کند چون:

– از کیت های تشخیص ویروس به عدالت مابین مسوولین و مردم عادی استفاده نمی شود!
– مجلس قانونگذاری را تعطیل می کند اما کارمند مجبور به حضور در اداره است!
– کارفرما را در خانه امن قرنطینه می کند اما کارگر بیچاره چارەای جز رفتن به سرکار ندارد!
– کارخانه دار مرفه را در کنار خانواده قرنطینه می کند اما بقال سرکوچه را بخاطر پاس کردن چک آخر برج، در مغازه نگه می دارد!
و …

حجاریان هم در یادداشت «کرونا؛ ویروس تاج دار» استدلال می آورد که کرونا دموکرات نیست چون:

– کشتار دستەجمعی می کند!
– به گسست اجتماعی می انجامد!
– آسیب پذیرترین قشرها را هدف می گیرد!
– به سراغ کسب و کارهای کوچک می رود!
و …

اما همەی ملاک های من برای طبقاتی عمل کردن کرونا، مستبدانه بودن کرونا، بی رحمانه بودن کرونا، ناجوانمردی کرونا و … تصویر چهرەی تکیده، قامت خمیده، نگاه معصومانه، بار بر دوش، ماسک بر صورت، لباس ژنده و … این پیرمرد شریف، بزرگوار و معظم سردشتی است که در چند قدمی تابلوی “محل اصابت بمب شیمیایی” و در محل گذر خودروی تویوتای ژاپنی ایستاده است و درس فقر، غنا، تبعیض، توزیع عادلانه ثروت و … را به من و شما می آموزد!