در ۹ ماهه اول سال؛ ۴۳ میلیارد تومان مستقیما به حساب سرپرست دارندگان کارت مرزنشینی فعال واریز شده است

  فرماندار پیرانشهر با اشاره با فعال شدن بخش اعظم کارت های مرزنشینی افزود؛ کارت های مرزنشینی تا شعاع ۲۰ کیلومتری شهرستان فعال خواهند شد و در ۹ ماهه امسال۱۴۰۲ و تاکنون ۴۳ میلیارد تومان مستقیما به حساب سرپرست های خانواده دارای کارت مرزنشینس فعال واریز شده است

 

فرماندار پیرانشهر با اشاره با فعال شدن بخش اعظم کارت های مرزنشینی افزود؛ کارت های مرزنشینی تا شعاع ۲۰ کیلومتری شهرستان فعال خواهند شد و در ۹ ماهه امسال۱۴۰۲ و تاکنون ۴۳ میلیارد تومان مستقیما به حساب سرپرست های خانواده دارای کارت مرزنشینس فعال واریز شده است