فوت کارگر پیرانشهری بر اثر سقوط از ارتفاع

  روز گذشته ۸ شهریور ١۴٠٢ یک کارگر ساختمانی در شهر پیرانشهر بر اثر حادثه ناشی از کار و سقوط از ارتفاع فوت کرد. این کارگر آرماتوربند با هویت عمر استحکام و ۳۶ سال سن، اهل پیرانشهر از طبقه چهارم یک ساختمان در حال ساخت سقوط کرده و‌ پس از حضور نیروهای اورژانس ۱۱۵ کهنە […]

 

روز گذشته ۸ شهریور ١۴٠٢ یک کارگر ساختمانی در شهر پیرانشهر بر اثر حادثه ناشی از کار و سقوط از ارتفاع فوت کرد.

این کارگر آرماتوربند با هویت عمر استحکام و ۳۶ سال سن، اهل پیرانشهر از طبقه چهارم یک ساختمان در حال ساخت سقوط کرده و‌ پس از حضور نیروهای اورژانس ۱۱۵ کهنە خانە به بیمارستان پیرانشهر و سپس به علت وخامت حال به بیمارستان مهاباد اعزام شدە است.

پس از اعزام نیز، اقدامات لازم پزشکی برای این کارگر پیرانشری در مهاباد انجام می‌شود اما در نهایت بر اثر شدت جراحات فوت می‌کند.

عمر استحکام متاهل و دارای ٣ فرزند بود.