موج دستگیری مفسدان مالی به شبکه بهداشت درمان پیرانشهر رسید

موج دستگیری مفسدان مالی به شبکه بهداشت درمان پیرانشهر رسید ۱۴۰۲-۰۴-۰۵ بر اساس گزارشات دریافتی لحظاتی قبل یکی از کارمندان شبکه بهداشت درمان پیرانشهر با اتهام فساد مالی و ارتشا توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شد بر اساس گزارشات دریافتی استارت این دستگیری ها مربوط به پرونده فساد مالی شبکه بهداشت درمان شهرستان است و […]

موج دستگیری مفسدان مالی به شبکه بهداشت درمان پیرانشهر رسید
۱۴۰۲-۰۴-۰۵

بر اساس گزارشات دریافتی لحظاتی قبل یکی از کارمندان شبکه بهداشت درمان پیرانشهر با اتهام فساد مالی و ارتشا توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شد

بر اساس گزارشات دریافتی استارت این دستگیری ها مربوط به پرونده فساد مالی شبکه بهداشت درمان شهرستان است و این دستگیری ها ادامه خواهد داشت