از پرونده های حقوقی شهرداری پیرانشهر چه خبر؟ (جلال معلومی)

شاید یکی از مهمترین دلایل بیاعتمادی مردم نسبت به مجموعه شورا علی الخصوص در ادوار اخیر عدم تحقق شعارهای_انتخاباتی از سوی اکثر کاندیداهای راه یافته به مجموعه شورا بوده است یکی از این شعارها، احقاق حقوق پرونده های ملکی و حقوقی شهرداری با حداکثر حساسیت در جهت منافع شهری و شهروندی است ولی در صورت […]

شاید یکی از مهمترین دلایل بیاعتمادی مردم نسبت به مجموعه شورا علی الخصوص در ادوار اخیر عدم تحقق شعارهای_انتخاباتی از سوی اکثر کاندیداهای راه یافته به مجموعه شورا بوده است

یکی از این شعارها، احقاق حقوق پرونده های ملکی و حقوقی شهرداری با حداکثر حساسیت در جهت منافع شهری و شهروندی است ولی در صورت عدم رسیدگی به موقع و حساسیت لازم از سوی مجموعه شورا و شهردار، در این دوره نیز همچنان این موضوع باید در حد یک شعار باقی بماند

بر اساس گزارشات دریافتی یکی از پروندەهای بسیار حائز اهمیت حقوقی کە این روزها شهرداری با آن دست و پنجە نرم می کند ملکی بە مساحت ۱۱٫۵ هکتار واقع در کوی شهرداری است کە در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی خریداری شدە و سند آن در نخستین دفتر خانە بە نام شهرداری منتقل شدە است

اما اکنون این ملک بە دلیل طرح دعوی از جانب خواهان هایی، پروندە آن در شعبە اول حقوقی دادگستری شهرستان در جریان می باشد و واضح است اگر شهرداری نتواند در این پروندە موفقیت را بدست آورد باید خود را برای پرداخت یک غرامت سی تا چهل میلیارد تومانی آمادە کند

اکنون پررنگترین پرسش افکار عمومی روبروی شورای منتخب مردم است کە در تبلیغات انتخاباتی با صدای بلند اذعان می کردند کە در راە احقاق حقوق مشروع شهروندان در قلمرو شهرداری چنان بدرخشند کە هرگز غبار سوءظن نشات گرفتە از تسامح و تبانی بە دامان پاکشان نخواهد نشست، پس چرا در باب پروندە ۱۱٫۵ هکتاری شهرداری از تمامی پتانسیل های موجود و اهرم فشار کە منتهی بە موفقیت می شود استفادە کافی نمی کنند

آشکارا باید بگوییم که اگر شوراهای این دوره آستین همت بالا نزنند و ابزارهای موجود را به نحو شایسته ای به کار نگیرند بی تردید شمارش معکوس برای محکومیت شهرداری آغاز خواهد شد و این معضل نیز بر سایر مشکلاتی که گریبان شهرداری را گرفته است، افزوده خواهد شد

منتظر پاسخ از سوی مجموعه شورا و شهرداری پیرانشهر تا روشن شدن موضوع هستیم