ارائه خدمات در بانک قرض الحسنه رسالت شعبه پیرانشهر کمافی السابق ادامه دارد

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت آذربایجان غربی از ارائه خدمات این بانک در تمام مناطق استان و بویژه در شعبه پیرانشهر خبر داد. مدیر استان بانک قرض الحسنه رسالت آذربایجان غربی  در واکنش به شایعه ورشکستگی بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شهرستان پیرانشهر ضمن تکذیب این موضوع با بیان اینکه ارائه خدمات در این بانک […]

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت آذربایجان غربی از ارائه خدمات این بانک در تمام مناطق استان و بویژه در شعبه پیرانشهر خبر داد.

مدیر استان بانک قرض الحسنه رسالت آذربایجان غربی  در واکنش به شایعه ورشکستگی بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شهرستان پیرانشهر ضمن تکذیب این موضوع با بیان اینکه ارائه خدمات در این بانک محدود به زمان و مکان خاصی نیست، گفت: بانک قرض الحسنه رسالت در قالب بانکداری اجتماعی، قادر به ارائه خدمات در دورترین نقاط استان و حتی شهرهای فاقد شعبه خواهد بود.
وی ادامه داد: فعالیت در شعبه بانک قرض الحسنه رسالت پیرانشهر کما فی السابق و همانند سنوات گذشته ادامه دارد و در راستای ارائه خدمات و تسهیلات به متقاضیان در شعبه پیرانشهر هیچ گونه خللی وارد نشده است.
وی با اشـاره به سـه بُعد هویتی (قرض الحسنه، اجتماعی و خرد بودن) این بانک افزود: بانک قرض الحسـنه رسـالت به صورت تخصصی فقـط روی قرض الحسـنه کار می کند و تمام سـپرده ها و تسـهیلات بانـک مبتنـی بـر عقـد قرض الحسنه است. علاوه بر این تلاش می شود تـا در بُعد شـرعی، فتاوای علمای جهان اسلام رعایت شود.
شاکری در ادامه اظهار داشت: بـا توجـه به ایـن ابعاد، هدف غایی بانک قرض الحسنه رسالت این است کـه خدمـات خود را به صورت آسـان و ارزان در بستری شرعی ارائه کند.
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت آذربایجان غربی عنوان کرد: بانک برای دسـتیابی بـه هدف غایی راهـی جز مدرن شـدن نـدارد تا هـم هزینه هـا را کم و هم خدمات را به صورت آسـان ارائه کند. بر همین اسـاس زیربنا و زیر سـاخت بانک قرض الحسـنه رسالت، بانکداری مدرن است.
وی در ادامه برای روشن تر شدن مفهوم بانکداری اجتماعـی بـه تفاوت هـای بانکـداری سـنتی بـا بانکداری اجتماعی اشـاره کرد و افزود: بانکداری سـنتی، فیزیکـی و حضـوری و ارائـه خدمـات در قالب آن به  صورت فردی و جغرافیا محور است. اما در بانکداری اجتماعی بدون نیاز به حضور افراد در شعبه تمام خدمـات بـه صـورت غیرحضـوری  و بـا اسـتفاده از ابزارهای الکترونیک و مجازی در بستری مدرن به مشـتریان ارائه می شود. همچنین در بانکداری اجتماعی به جای ارائه خدمات شـعبه محـور و در نتیجه جغرافیا محـور (خدمـات هر شـعبه محـدود بـه منطقه جغرافیایـی آن شـعبه اسـت ) خدمات با نـگاه تخصصی به گروه مشـتریان ارائه می شود. برای مثال اگر در یک شـعبه به دلیل منطقـه جغرافیایی ترکیبی از هنرمنـدان، معلمـان و پزشـکان و… باشـند در بانکـداری اجتماعـی بـه هر یـک از این گروه مشـتریان به صورت اختصاصی در گروه مربوط خدمات ارائه می شـود.
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت آذربایجان غربی گفت: هدف نهایی ما در بانکداری اجتماعی این است که برای همه اعضا غیرحضوری  حساب افتتاح شود و در صورتی که نیاز به دریافت وام داشـتند، فرد بدون امضای کاغذی و با درخواست اینترنتی ، تسهیلات را دریافت کند.
وی همچنین از راه انـدازی سـامانه نمره دهـی اعتباری مرات جهت بررسی سوابق عملکرد بانکی برای ضمانت پرداخت ماهیانه تسهیلات توسط مشتریان در بانک قرض الحسنه رسالت خبر داد و افزود: در سامانه مرآت که برای اعتبارسـنجی ایجاد شـده، به مشـتریان یک نمره اعتباری اعطا و براساس آن میزان پرداخت تسهیلات را مشخص می کند. وی یادآورشد: این سامانه در بانک قرض الحسنه رسالت برای آسان کردن دریافت تسهیلات و تسهیل مسیر وام گیرنده است، زیرا درصورت تایید اعتبـار وام گیرنده، برای دریافت تسـهیلات قرض الحسـنه دیگـر نیازی به ضامن نیست.
شاکری با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت آذربایجان غربی با ۱۱شعبه در استان (سه شعبه آزادگان، سرداران، سربازان گمنام در ارومیه و شعب نقده، مهاباد، پیرانشهر، بوکان، میاندوآب، سردشت و خوی) به مشتریان خدمات می دهد، گفت: نوع فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت در ارائه خدمات  بیرون از محیط شعبه (بانکداری اجتماعی) به مشتریان و پرداخت تسهیلات قرض¬الحسنه تنها با ۲درصد کارمزد، باعث شده هر روز بر تعداد مشتریان بانک افزوده شود.
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت آذربایجان غربی با اشاره به همکاری سازمان های دولتی و خصوصی با این بانک، شرکت آب و فاضلاب، انتقال برق، سازمان نظام مهندسی، شرکت نفت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اداره کل ورزش و جوانان و  اداره کل آموزش و پروش استان را از جمله این سازمان ها برشمرد.
مرادی نیز از پشتیبانی و حمایت همه جانبه مردم فهیم پیرانشهر در این خصوص تشکر کرد و اعلام نمود که این شعبه بیش از پیش جهت آماده ارائه خدمات به همشهریان گرامی میباشد.