سرکنسول گری اربیل خبر توقف صدور ویزا را تکذیب کرد

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل اعلام کرد کە بخش صدور ویزای کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران طبق روال جاری فعال بوده و خبر توقف صدور ویزا صحت ندارد. به گزارش پیرانشهر رووداو ، علیرغم اینکە صفین دزەیی سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان در گفتگو با سایت خبری خندان از متوقف شدن صدور ویزا برای شهروندان […]

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل اعلام کرد کە بخش صدور ویزای کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران طبق روال جاری فعال بوده و خبر توقف صدور ویزا صحت ندارد.

به گزارش پیرانشهر رووداو ، علیرغم اینکە صفین دزەیی سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان در گفتگو با سایت خبری خندان از متوقف شدن صدور ویزا برای شهروندان اقلیم در کنسولگری های ایران در اقلیم خبر دادە بود. این خبر از سوی کنسولگری کشورمان تکذیب شد.
منبعی آگاە از سرکنسولگری ایران در اربیل اخبار مربوط بە متوقف شدن صدور ویزا برای شهروندان اقلیم را تکذیب کردە و اعلام کرد کە روند صدور ویزا بە روال عادی جریان دارد و بخش صدور ویزای سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران طبق روال جاری بە صدور ویزا ادامە می دهند.
صفین دزەیی گفتە بود کە کنسولگری ایران در اقلیم کردستان، تنها کنسولگری است کە بنا بە درخواست دولت مرکزی عراق، صدور ویزا برای شهروندان اقلیم کردستان را متوقف ساختە است، اما هنوز  این تصمیم خود را رسما بە دولت اقلیم اعلام نکردە است.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق در واکنش بە برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم  کردستان کە با ۹۲ درصد آرای مثبت مردم اقلیم برگزار شد، دستور دادە در صورت عدم تحویل مدیریت فرودگاه های اربیل و سلیمانیە بە بغداد، تمامی پروازهای خارجی این فرودگاه ها متوقف شود، بغداد  همچنین خواستار بستە شدن نمایندگی و کنسولگری های کشورهای جهان در اقلیم شدە است.