نتایج تفصیلی انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استان ها و شهرستان ها

باسمه تعالی انتشار نتایج تفصیلی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور استان آذربایجان غربی: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا ۱ ارومیه […]

باسمه تعالی

انتشار نتایج تفصیلی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور

 • استان آذربایجان غربی:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

ارومیه

۵۰۹,۰۶۶

۱۶,۷۵۰

۴۹۲,۳۱۶

۳۲۷,۴۸۹

۱۵۵,۵۰۷

۵,۷۷۱

۳,۵۴۹

۲

اشنویه

۳۸,۲۲۲

۵,۰۷۶

۳۳,۱۴۶

۲۵,۳۸۲

۶,۴۲۳

۶۲۱

۷۲۰

۳

بوکان

۱۰۲,۲۷۶

۹,۸۳۱

۹۲,۴۴۵

۷۶,۵۸۷

۱۲,۶۶۵

۱,۴۱۲

۱,۷۸۱

۴

پیرانشهر

۵۹,۴۷۱

۴,۹۴۶

۵۴,۵۲۵

۴۱,۳۴۳

۱۱,۶۶۳

۶۹۷

۸۲۲

۵

پلدشت

۲۴,۷۵۸

۶۱۱

۲۴,۱۴۷

۱۵,۷۰۷

۸,۱۱۰

۲۳۴

۹۶

۶

تکاب

۴۶,۴۰۴

۱,۲۷۲

۴۵,۱۳۲

۳۱,۴۴۴

۱۲,۹۶۵

۴۳۰

۲۹۳

۷

چایپاره

۲۸,۲۲۵

۷۹۰

۲۷,۴۳۵

۱۷,۵۳۵

۹,۴۷۰

۲۴۲

۱۸۸

۸

چالدران

۲۵,۳۹۰

۴۹۷

۲۴,۸۹۳

۱۲,۴۳۶

۱۲,۱۷۷

۱۹۹

۸۱

۹

خوی

۱۸۲,۷۱۰

۵,۳۶۲

۱۷۷,۳۴۸

۱۰۸,۷۸۸

۶۳,۹۰۳

۳,۱۲۵

۱,۵۳۲

۱۰

سلماس

۱۰۲,۷۹۲

۲,۹۹۲

۹۹,۸۰۰

۶۶,۷۷۳

۳۱,۴۲۴

۸۸۴

۷۱۹

۱۱

سردشت

۵۶,۱۴۵

۷,۹۰۴

۴۸,۲۴۱

۳۵,۷۱۷

۱۱,۴۹۸

۴۳۲

۵۹۴

۱۲

شاهین دژ

۵۴,۴۰۸

۱,۴۴۶

۵۲,۹۶۲

۳۲,۸۹۴

۱۹,۳۸۵

۳۹۹

۲۸۴

۱۳

شوط

۳۲,۳۲۴

۸۰۲

۳۱,۵۲۲

۲۰,۹۱۹

۱۰,۰۴۱

۳۳۲

۲۳۰

۱۴

ماکو

۵۴,۲۰۱

۱,۰۸۱

۵۳,۱۲۰

۳۸,۸۴۵

۱۳,۶۰۹

۳۹۷

۲۶۹

۱۵

مهاباد

۹۵,۳۰۱

۸,۹۱۵

۸۶,۳۸۶

۷۱,۵۲۲

۱۲,۲۳۷

۱,۱۹۳

۱,۴۳۴

۱۶

میاندوآب

۱۳۰,۶۰۱

۳,۶۹۸

۱۲۶,۹۰۳

۷۳,۵۰۴

۵۱,۴۰۰

۱,۱۸۹

۸۱۰

۱۷

نقده

۶۸,۰۸۳

۱,۹۰۴

۶۶,۱۷۹

۳۳,۴۰۱

۳۱,۳۸۰

۸۲۸

۵۷۰

جمع کل

۱,۶۱۰,۳۸۰

۷۳,۸۸۰

۱,۵۳۶,۵۰۰

۱,۰۳۰,۲۸۶

۴۷۳,۸۵۷

۱۸,۳۸۶

۱۳,۹۷۱

 • استان آذربایجان شرقی:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعدادآرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

آذرشهر

۵۸,۱۸۸

۳,۲۹۷

۵۴,۸۹۱

۳۲,۷۲۵

۲۰,۵۹۴

۹۵۲

۶۲۰

۲

اسکو

۸۰,۷۲۴

۲,۹۸۰

۷۷,۷۴۴

۴۸,۴۶۵

۲۷,۳۰۳

۱,۲۴۹

۷۲۷

۳

اهر

۶۷,۵۱۶

۳,۴۱۷

۶۴,۰۹۹

۳۷,۵۸۷

۲۵,۳۶۷

۷۷۲

۳۷۳

۴

بستان آباد

۶۰,۸۳۵

۲,۲۴۲

۵۸,۵۹۳

۳۳,۴۱۶

۲۳,۶۴۹

۹۵۷

۵۷۱

۵

بناب

۷۷,۱۹۴

۲,۳۳۲

۷۴,۸۶۲

۵۰,۶۷۰

۲۲,۸۱۳

۸۴۴

۵۳۵

۶

تبریز

۸۲۲,۰۷۵

۲۶,۷۲۰

۷۹۵,۳۵۵

۵۵۱,۷۰۱

۲۲۶,۱۰۹

۱۱,۷۴۸

۵,۷۹۷

۷

جلفا

۴۳,۰۴۸

۱,۲۲۸

۴۱,۸۲۰

۲۹,۵۴۶

۱۱,۶۵۹٫۰

۴۰۱

۲۱۴

۸

چاراویماق

۱۷,۶۲۸

۲۹۵

۱۷,۳۳۳

۷,۶۵۲

۹,۳۷۴٫۰

۱۸۹

۱۱۸

۹

خداآفرین

۲۲,۲۹۹

۳۶۶

۲۱,۹۳۳

۱۵,۰۴۵

۶,۶۴۳٫۰

۱۵۹

۸۶

۱۰

سراب

۷۳,۶۸۸

۳,۴۰۷

۷۰,۲۸۱

۳۶,۳۰۹

۳۱,۵۲۷

۱,۶۶۱

۷۸۴

۱۱

شبستر

۸۴,۷۵۰

۲,۸۴۷

۸۱,۹۰۳

۵۸,۳۰۱

۲۲,۱۸۹

۸۹۲

۵۲۱

۱۲

عجب شیر

۴۴,۹۵۴

۲,۵۶۰

۴۲,۳۹۴

۲۲,۰۱۱

۱۹,۲۵۴

۶۱۴

۵۱۵

۱۳

کلیبر

۳۰,۷۶۹

۷۴۵

۳۰,۰۲۴

۱۸,۰۴۶

۱۱,۶۸۰

۲۰۴

۹۴

۱۴

مراغه

۱۳۳,۳۲۵

۵,۳۹۷

۱۲۷,۹۲۸

۷۴,۸۸۳

۵۰,۴۸۰

۱,۷۹۱

۷۷۴

۱۵

مرند

۱۴۴,۵۹۹

۴,۴۴۲

۱۴۰,۱۵۷

۹۶,۸۲۳

۴۰,۹۶۴

۱,۷۲۲

۶۴۸

۱۶

ملکان

۶۷,۵۷۶

۲,۵۲۲

۶۵,۰۵۴

۴۱,۲۸۸

۲۲,۶۱۹

۷۱۷

۴۳۰

۱۷

میانه

۱۰۱,۶۱۷

۲,۷۳۸

۹۸,۸۷۹

۶۱,۳۲۶

۳۵,۱۱۱

۱,۶۰۰

۸۴۲

۱۸

ورزقان

۳۳,۸۳۶

۱,۱۶۸

۳۲,۶۶۸

۱۶,۲۷۳

۱۵,۹۷۰

۲۶۰

۱۶۵

۱۹

هریس

۴۳,۹۸۷

۲,۹۶۴

۴۱,۰۲۳

۲۲,۴۷۳

۱۷,۸۵۸

۴۵۵

۲۳۷

۲۰

هشترود

۳۶,۵۰۱

۷۹۲

۳۵,۷۰۹

۲۱,۱۹۸

۱۳,۹۸۹

۳۶۵

۱۵۷

۲۱

هوراند

۱۲,۷۵۴

۲۵۲

۱۲,۵۰۲

۵,۲۸۲

۷,۱۱۱

۷۲

۳۷

جمع کل

۲,۰۵۷,۸۶۳

۷۲,۷۱۱

۱,۹۸۵,۱۵۲

۱,۲۸۱,۰۲۰

۶۶۲,۲۶۳

۲۷,۶۲۴

۱۴,۲۴۵

 • استان اردبیل:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

اردبیل

۳۰۳,۲۲۲

۸,۱۸۶

۲۹۵,۰۳۶

۱۸۳,۰۹۰

۱۰۵,۵۶۲

۴,۵۷۷

۱,۸۰۷

۲

مشگین  شهر

۸۷,۹۸۲

۲,۷۶۵

۸۵,۲۱۷

۵۳,۱۵۸

۳۰,۹۷۴

۷۱۱

۳۷۴

۳

پارس آباد

۱۰۲,۹۴۴

۲,۴۰۹

۱۰۰,۵۳۵

۶۰,۹۲۶

۳۸,۶۳۸

۶۷۴

۲۹۷

۴

بیله سوار

۳۴,۹۳۷

۷۳۵

۳۴,۲۰۲

۱۹,۷۸۳

۱۳,۹۹۵

۳۰۳

۱۲۱

۵

گرمی

۴۴,۶۷۵

۸۴۸

۴۳,۸۲۷

۲۳,۵۸۳

۱۹,۸۶۰

۲۵۴

۱۳۰

۶

خلخال

۵۰,۵۲۳

۱,۳۱۲

۴۹,۲۱۱

۲۴,۵۸۸

۲۳,۵۱۹

۷۸۲

۳۲۲

۷

کوثر

۱۴,۴۹۱

۲۳۴

۱۴,۲۵۷

۷,۵۹۹

۶,۴۱۴

۱۸۵

۵۹

۸

نمین

۳۶,۶۳۹

۱,۱۵۸

۳۵,۴۸۱

۲۲,۵۶۸

۱۱,۹۵۱

۶۷۷

۲۸۵

۹

نیر

۱۵,۲۰۳

۵۳۹

۱۴,۶۶۴

۹,۰۳۸

۵,۲۳۷

۲۵۱

۱۳۸

۱۰

سرعین

۱۳,۹۰۰

۳۷۹

۱۳,۵۲۱

۸,۴۰۲

۴,۹۰۶

۱۲۹

۸۴

جمع کل

۷۰۴,۵۱۶

۱۸,۵۶۵

۶۸۵,۹۵۱

۴۱۲,۷۳۵

۲۶۱,۰۵۶

۸,۵۴۳

۳,۶۱۷

 • استان اصفهان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

اصفهان

۱,۰۱۶,۱۹۲

۲۹,۳۱۵

۹۸۶,۸۷۷

۶۱۱,۱۹۶

۳۵۶,۱۷۷

۱۳,۰۵۸

۶,۴۴۶

۲

آران وبیدگل

۵۹,۷۶۳

۳,۱۲۰

۵۶,۶۴۳

۲۶,۸۰۸

۲۸,۷۲۶

۷۴۶

۳۶۳

۳

اردستان

۳۷,۹۱۰

۱,۳۰۳

۳۶,۶۰۷

۱۷,۸۹۶

۱۸,۱۷۴

۳۵۹

۱۷۸

۴

برخوار

۶۵,۴۶۳

۲,۹۲۹

۶۲,۵۳۴

۲۴,۸۸۱

۳۶,۱۶۳

۹۲۲

۵۶۸

۵

بوئین ومیاندشت

۱۷,۵۷۸

۴۴۶

۱۷,۱۳۲

۷,۹۸۲

۸,۸۳۱

۲۱۹

۱۰۰

۶

تیران وکرون

۴۵,۹۸۱

۱,۵۳۵

۴۴,۴۴۶

۱۷,۷۷۴

۲۵,۶۳۳

۷۰۰

۳۳۹

۷

چادگان

۲۶,۸۴۳

۵۹۴

۲۶,۲۴۹

۹,۲۵۴

۱۶,۶۲۲

۲۸۱

۹۲

۸

خمینی شهر

۱۴۴,۸۷۴

۴,۶۹۱

۱۴۰,۱۸۳

۶۸,۴۵۳

۶۷,۵۰۷

۲,۸۶۷

۱,۳۵۶

۹

خوانسار

۲۰,۶۴۲

۶۷۸

۱۹,۹۶۴

۹,۴۷۸

۱۰,۰۷۱

۲۷۹

۱۳۶

۱۰

خوروبیابانک

۱۱,۴۴۴

۳۰۲

۱۱,۱۴۲

۳,۷۴۶

۶,۹۵۷

۱۵۰

۲۸۹

۱۱

دهاقان

۲۲,۳۹۲

۱,۰۲۱

۲۱,۳۷۱

۹,۲۱۲

۱۱,۵۳۶

۴۳۲

۱۹۱

۱۲

سمیرم

۵۱,۶۳۵

۲,۰۵۷

۴۹,۵۷۸

۲۸,۲۹۸

۲۰,۵۷۹

۵۱۶

۱۸۵

۱۳

شاهین شهر و میمه

۱۱۷,۸۲۵

۲,۹۷۴

۱۱۴,۸۵۱

۸۰,۰۳۳

۳۲,۷۰۵

۱,۴۴۶

۶۶۷

۱۴

شهرضا

۸۰,۵۴۱

۲,۸۹۸

۷۷,۶۴۳

۴۴,۱۲۳

۳۱,۳۸۲

۱,۴۷۱

۶۶۷

۱۵

فریدن

۳۲,۵۴۲

۶۳۲

۳۱,۹۱۰

۱۱,۶۹۹

۱۹,۷۷۳

۳۰۶

۱۳۲

۱۶

فریدونشهر

۲۶,۲۹۲

۸۴۰

۲۵,۴۵۲

۱۱,۳۴۵

۱۳,۶۲۳

۳۵۲

۱۳۲

۱۷

فلاورجان

۱۲۶,۰۶۱

۶,۰۳۳

۱۲۰,۰۲۸

۵۶,۷۰۵

۵۹,۸۹۸

۲,۲۴۶

۱,۱۷۹

۱۸

کاشان

۱۸۹,۵۴۳

۶,۸۴۵

۱۸۲,۶۹۸

۸۷,۴۵۳

۹۱,۱۳۵

۲,۹۳۶

۱,۱۷۴

۱۹

گلپایگان

۵۰,۳۷۹

۱,۵۳۲

۴۸,۸۴۷

۲۷,۶۳۰

۲۰,۲۱۰

۷۱۸

۲۸۹

۲۰

لنجان

۱۴۶,۸۵۲

۵,۲۴۴

۱۴۱,۶۰۸

۸۲,۲۷۶

۵۵,۸۹۷

۲,۴۱۳

۱,۰۲۲

۲۱

مبارکه

۸۱,۵۳۴

۳,۱۹۸

۷۸,۳۳۶

۴۱,۷۰۰

۳۴,۳۰۹

۱,۵۸۳

۷۴۴

۲۲

نائین

۲۶,۴۲۶

۹۲۴

۲۵,۵۰۲

۱۲,۹۰۶

۱۲,۰۶۸

۳۶۴

۱۶۴

۲۳

نجف آباد

۱۵۵,۱۳۰

۴,۸۷۴

۱۵۰,۲۵۶

۹۱,۶۲۳

۵۴,۰۴۸

۳,۱۰۱

۱,۴۸۴

۲۴

نطنز

۳۴,۱۴۸

۷۸۶

۳۳,۳۶۲

۱۹,۰۱۱

۱۳,۹۰۸

۳۱۰

۱۳۳

جمع

۲,۵۸۷,۹۷۵

۸۴,۷۵۹

۲,۵۰۳,۲۱۶

۱,۴۰۱,۴۸۲

۱,۰۴۵,۹۳۲

۳۷,۷۷۵

۱۸,۰۲۷

 • استان البرز:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

کرج

۷۸۷,۹۹۶

۱۷,۴۱۲

۷۷۰,۵۸۴

۵۳۲,۰۳۴

۲۲۵,۶۳۵

۹,۴۹۳

۳,۴۲۲

۲

ساوجبلاغ

۱۶۱,۴۲۱

۴,۶۶۸

۱۵۶,۷۵۳

۱۰۱,۸۸۷

۵۱,۹۱۲

۲,۱۸۴

۷۷۰

۳

نظر آباد

۸۱,۸۸۳

۲,۱۱۸

۷۹,۷۶۵

۴۱,۷۶۹

۳۶,۱۵۵

۱,۳۵۱

۴۹۰

۴

طالقان

۲۶,۷۶۹

۷۷۵

۲۵,۹۹۴

۱۸,۲۶۳

۷,۲۲۲

۴۰۰

۱۰۹

۵

اشتهارد

۲۳,۳۸۸

۸۰۶

۲۲,۵۸۲

۱۲,۰۸۸

۹,۹۸۶

۳۹۹

۱۰۹

۶

فردیس

۱۹۳,۷۶۸

۴,۴۷۴

۱۸۹,۲۹۴

۱۲۶,۰۰۴

۵۹,۵۷۸

۲,۷۰۶

۱,۰۰۶

جمع کل

۱,۲۷۵,۲۲۵

۳۰,۲۵۳

۱,۲۴۴,۹۷۲

۸۳۲,۰۴۵

۳۹۰,۴۸۸

۱۶,۵۳۳

۵,۹۰۶

 • استان ایلام:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

شیروان و چرداول

۳۷,۹۶۶

۱,۶۹۴

۳۶,۲۷۲

۲۲,۳۱۰

۱۳,۶۰۴

۲۳۸

۱۲۰

۲

ایوان

۳۱,۶۱۹

۱,۴۸۷

۳۰,۱۳۲

۱۸,۷۸۷

۱۱,۰۷۶

۱۷۵

۹۴

۳

دره شهر

۲۹,۳۹۶

۱,۰۹۶

۲۸,۳۰۰

۱۵,۵۴۱

۱۲,۴۱۸

۲۶۴

۷۷

۴

سیروان

۹,۵۲۲

۴۶۲

۹,۰۶۰

۵,۳۰۱

۳,۶۷۹

۵۵

۲۵

۵

ملکشاهی

۱۶,۲۱۶

۱,۱۴۱

۱۵,۰۷۵

۴,۸۹۴

۹,۹۲۲

۲۱۰

۴۹

۶

دهلران

۳۹,۷۲۸

۱,۳۹۶

۳۸,۳۳۲

۲۳,۰۸۱

۱۴,۷۵۳

۳۳۵

۱۶۳

۷

مهران

۱۹,۲۲۱

۱,۲۲۱

۱۸,۰۰۰

۶,۹۱۶

۱۰,۸۴۰

۱۸۱

۶۳

۸

آبدانان

۲۹,۹۴۳

۱,۱۹۱

۲۸,۷۵۲

۱۸,۸۶۴

۹,۶۰۷

۲۰۶

۷۵

۹

بدره

۹,۵۷۱

۳۴۴

۹,۲۲۷

۵,۰۸۹

۴,۰۱۱

۸۷

۴۰

۱۰

ایلام

۱۱۸,۲۵۴

۵,۵۳۲

۱۱۲,۷۲۲

۶۸,۱۴۲

۴۳,۱۱۳

۱,۰۳۰

۴۳۷

جمع کل

۳۴۱,۴۳۶

۱۵,۵۶۴

۳۲۵,۸۷۲

۱۸۸,۹۲۵

۱۳۳,۰۲۳

۲,۷۸۱

۱,۱۴۳

 • استان بوشهر:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

بوشهر

۱۲۸,۲۸۸

۲,۸۶۲

۱۲۵,۴۲۶

۸۳,۹۰۵

۴۰,۰۷۹

۹۲۶

۵۱۶

۲

تنگستان

۴۴,۰۲۳

۱,۴۵۱

۴۲,۵۷۲

۱۹,۷۶۷

۲۲,۳۵۷

۳۰۵

۱۴۳

۳

جم

۳۵,۲۲۲

۸۴۱

۳۴,۳۸۱

۲۳,۰۶۸

۱۱,۰۱۷

۱۹۳

۱۰۳

۴

دشتستان

۱۲۶,۷۳۰

۳,۷۳۲

۱۲۲,۹۹۸

۶۶,۷۹۷

۵۵,۲۰۸

۶۸۰

۳۱۳

۵

دشتی

۵۱,۱۵۰

۱,۲۴۷

۴۹,۹۰۳

۲۰,۷۷۳

۲۸,۶۳۸

۳۱۹

۱۷۳

۶

دیر

۳۳,۸۶۰

۷۱۸

۳۳,۱۴۲

۱۴,۶۳۶

۱۸,۱۶۰

۲۰۴

۱۴۲

۷

دیلم

۲۰,۸۴۸

۶۸۴

۲۰,۱۶۴

۱۱,۵۳۰

۸,۳۸۱

۱۷۳

۸۰

۸

عسلویه

۳۲,۷۰۴

۸۹۳

۳۱,۸۱۱

۲۵,۹۲۰

۵,۶۱۴

۱۷۶

۱۰۱

۹

کنگان

۴۶,۱۱۲

۱,۰۶۸

۴۵,۰۴۴

۲۷,۳۴۹

۱۷,۱۳۵

۳۶۸

۱۹۲

۱۰

گناوه

۵۴,۲۳۴

۱,۸۰۲

۵۲,۴۳۲

۳۵,۰۶۱

۱۶,۶۸۹

۴۶۴

۲۱۸

۱۱

جمع کل

۵۷۳۱۷۱

۱۵۲۹۸

۵۵۷۸۷۳

۳۲۸۸۰۶

۲۲۳۲۷۸

۳۸۰۸

۱۹۸۱

 • استان تهران:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

 

 

۱

شهریار

۳۰۸,۰۵۹

۹,۲۴۲

۲۹۸,۸۱۷

۱۸۵,۵۷۰

۱۰۷,۷۱۴

۴,۰۸۹

۱,۴۴۴

 

۲

ری

۳۴۲,۰۹۴

۱۱,۱۲۵

۳۳۰,۹۶۹

۱۸۶,۸۳۱

۱۳۷,۲۶۱

۴,۹۸۷

۱,۸۹۰

 

۳

رباط کریم

۱۱۹,۸۲۵

۳,۸۶۹

۱۱۵,۹۵۶

۶۲,۵۸۴

۵۰,۹۶۷

۱,۷۶۱

۶۴۴

 

۴

دماوند

۱۰۱,۴۲۴

۳,۳۸۱

۹۸,۰۴۳

۶۳,۶۹۷

۳۲,۵۸۸

۱,۲۸۹

۴۶۹

 

۵

پردیس

۸۶,۹۸۸

۲,۳۶۵

۸۴,۶۲۳

۵۴,۴۷۵

۲۸,۴۱۲

۱,۱۹۶

۵۴۰

 

۶

بهارستان

۲۱۷,۰۴۵

۶,۵۸۴

۲۱۰,۴۶۱

۱۰۷,۱۴۸

۹۸,۶۱۹

۳,۴۵۷

۱,۲۳۷

 

۷

اسلامشهر

۲۶۶,۲۲۲

۸,۱۱۴

۲۵۸,۱۰۸

۱۵۱,۸۷۳

۱۰۰,۲۷۹

۴,۵۴۲

۱,۴۱۴

 

۸

پاکدشت

۱۳۹,۹۶۸

۳,۹۶۹

۱۳۵,۹۹۹

۶۱,۰۳۱

۷۲,۳۴۵

۱,۸۹۵

۷۲۸

 

۹

پیشوا

۳۹,۰۷۶

۱,۱۰۰

۳۷,۹۷۶

۱۶,۰۸۰

۲۰,۹۸۳

۶۳۷

۲۷۶

 

۱۰

قرچک

۱۲۱,۰۳۰

۳,۳۹۵

۱۱۷,۶۳۵

۵۹,۳۲۳

۵۵,۶۷۵

۱,۸۷۵

۷۶۲

 

۱۱

فیروزکوه

۳۵,۱۵۰

۱,۱۸۸

۳۳,۹۶۲

۲۲,۴۰۲

۱۱,۰۰۷

۴۰۰

۱۵۳

 

۱۲

قدس

۱۲۲,۸۴۷

۲,۸۰۳

۱۲۰,۰۴۴

۷۴,۰۸۰

۴۳,۲۷۶

۲,۰۱۹

۶۶۹

 

۱۳

ملارد

۱۵۴,۰۶۶

۴,۳۱۴

۱۴۹,۷۵۲

۸۴,۹۸۳

۶۱,۵۸۲

۲,۳۲۶

۸۶۱

 

۱۴

تهران

۳,۶۸۸,۵۶۹

۶۸,۴۲۶

۳,۶۲۰,۱۴۳

۲,۵۸۷,۸۹۳

۹۶۸,۲۱۸

۴۷,۲۲۹

۱۶,۸۰۳

 

۱۵

شمیرانات

۳۵۲,۴۰۸

۵,۱۵۸

۳۴۷,۲۵۰

۲۷۴,۱۲۵

۶۸,۷۲۰

۳,۱۸۳

۱,۲۲۲

 

۱۶

ورامین

۱۱۹,۸۲۰

۳,۳۲۶

۱۱۶,۴۹۴

۵۳,۲۶۲

۶۰,۷۴۴

۱,۷۴۰

۷۴۸

 

مجموع

۶,۲۱۴,۵۹۱

۱۳۸,۳۵۹

۶,۰۷۶,۲۳۲

۴,۰۴۵,۳۵۷

۱,۹۱۸,۳۹۰

۸۲,۶۲۵

۲۹,۸۶۰

 

 • استان چهار محال و بختیاری:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

۱

شهرکرد

۱۴۳,۱۳۹

۴,۳۶۱

۱۴۳,۱۳۹

۶۰,۰۴۴

۲,۴۳۸

۹۴۶

۲

بن

۱۷,۱۶۴

۶۰۷

۱۷,۱۶۴

۱۳,۶۵۱

۲۶۸

۹۱

۳

بروجن

۷۱,۱۹۹

۲,۷۹۷

۷۱,۱۹۹

۲۸,۸۹۱

۱,۴۰۷

۴۷۲

۴

لردگان

۱۱۶,۲۸۲

۵۴۰

۱۱۶,۲۸۲

۵۵,۸۹۳

۴۵۸

۱۹۷

۵

کوهرنگ

۲۹,۵۸۵

۱,۲۰۶

۲۹,۵۸۵

۱۱,۲۰۱

۱۹۲

۸۹

۶

کیار

۲۸,۶۱۹

۱,۰۲۰

۲۸,۶۱۹

۱۳,۶۰۱

۳۱۴

۱۲۴

۷

اردل

۲۹,۱۷۳

۸۷۹

۲۹,۱۷۳

۱۳,۴۲۹

۲۲۹

۶۸

۸

سامان

۲۱,۹۰۰

۷۳۱

۲۱,۹۰۰

۹,۷۴۳

۲۹۹

۱۰۵

۹

فارسان

۴۶,۵۹۹

۲,۴۳۳

۴۶,۵۹۹

۱۵,۸۶۰

۵۱۵

۲۱۸

مجموع

۵۰۳,۶۶۰

۱۴,۵۷۴

۵۰۳,۶۶۰

۲۲۲,۳۱۳

۶,۱۲۰

۲,۳۱۰

 • استان خراسان جنوبی:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

بشرویه

۱۵,۸۷۰

۲۳۵

۱۵,۶۳۵

۳,۸۹۸

۱۱,۵۱۰

۱۴۳

۸۴

۲

بیرجند

۱۵۱,۱۶۳

۱,۹۱۱

۱۴۹,۲۵۲

۵۶,۲۰۱

۹۱,۴۹۲

۱,۱۴۶

۴۱۳

۳

خوسف

۲۲,۰۹۹

۲۷۶

۲۱,۸۲۳

۴,۸۴۰

۱۶,۷۷۶

۱۴۷

۶۰

۴

درمیان

۳۲,۷۷۴

۱۸۵

۳۲,۵۸۹

۱۹,۱۱۷

۱۳,۳۶۹

۷۵

۲۸

۵

زیرکوه

۲۳,۹۸۴

۱۶۱

۲۳,۸۲۳

۶,۶۲۴

۱۷,۱۰۳

۷۶

۲۰

۶

سرایان

۲۰,۹۷۷

۱۸۳

۲۰,۷۹۴

۶,۷۰۶

۱۳,۹۴۸

۱۰۶

۳۴

۷

سربیشه

۲۷,۷۵۴

۲۲۵

۲۷,۵۲۹

۷,۱۳۲

۲۰,۲۴۸

۱۲۲

۲۷

۸

طبس

۴۷,۵۹۳

۵۹۴

۴۶,۹۹۹

۱۹,۹۴۸

۲۶,۶۱۹

۳۱۸

۱۱۴

۹

فردوس

۲۸,۵۳۵

۴۰۲

۲۸,۱۳۳

۹,۲۲۹

۱۸,۵۵۲

۲۵۷

۹۵

۱۰

قائنات

۶۸,۰۸۵

۸۶۵

۶۷,۲۲۰

۱۸,۲۸۱

۴۸,۴۷۲

۳۴۲

۱۲۵

۱۱

نهبندان

۳۱,۹۲۷

۳۳۹

۳۱,۵۸۸

۷,۴۵۶

۲۳,۸۸۷

۱۸۵

۶۰

جمع کل

۴۷۰,۷۶۱

۵,۳۷۶

۴۶۵,۳۸۵

۱۵۹,۴۳۲

۳۰۱,۹۷۶

۲,۹۱۷

۱,۰۶۰

 • استان خراسان رضوی:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

۱

باخرز

۳۲۴

۳۱,۵۹۳

۱۱,۶۸۸

۱۹,۷۶۸

۹۸

۳۹

۲

بجستان

۲۶۱

۱۸,۴۸۰

۷,۸۵۶

۱۰,۴۶۹

۱۰۱

۵۴

۳

بردسکن

۹۱۵

۴۶,۳۹۹

۱۷,۲۸۳

۲۸,۷۰۲

۲۸۷

۱۲۷

۴

بینالود

۱,۴۶۳

۶۷,۱۲۹

۳۳,۳۹۸

۳۲,۷۲۱

۷۴۴

۲۶۶

۵

تایباد

۶۸۰

۵۲,۲۹۱

۳۹,۱۷۲

۱۲,۷۵۲

۲۲۹

۱۳۸

۶

فیروزه

۵۴۶

۲۶,۷۸۷

۷,۸۷۶

۱۸,۶۲۳

۲۱۵

۷۳

۷

تربت جام

۱,۷۳۶

۱۳۲,۱۴۴

۷۸,۲۱۷

۵۲,۸۹۹

۶۴۵

۳۸۳

۸

تربت حیدریه

۲,۳۰۶

۱۲۳,۵۶۴

۴۸,۹۵۳

۷۲,۶۷۶

۱,۲۸۰

۶۵۵

۹

جغتای

۳۷۳

۳۰,۹۴۲

۷,۹۵۸

۲۲,۶۶۲

۲۵۶

۶۶

۱۰

جوین

۴۸۱

۳۳,۸۳۲

۱۰,۳۸۹

۲۳,۰۴۵

۳۰۷

۹۱

۱۱

چناران

۱,۹۷۴

۹۷,۱۹۴

۳۳,۵۳۳

۶۲,۳۷۱

۹۰۵

۳۸۵

۱۲

خلیل اباد

۶۲۴

۳۱,۷۴۰

۹,۲۸۷

۲۲,۰۹۵

۲۴۹

۱۰۹

۱۳

خواف

۷۰۸

۷۳,۱۲۸

۵۱,۲۵۴

۲۱,۵۵۰

۲۰۸

۱۱۶

۱۴

خوشاب

۳۴۲

۲۲,۸۱۸

۶,۰۵۶

۱۶,۴۹۸

۱۸۲

۸۲

۱۵

داورزن

۲۷۲

۱۴,۸۰۳

۵,۴۸۴

۹,۲۰۳

۸۷

۲۹

۱۶

درگز

۸۹۳

۴۲,۱۰۴

۱۷,۷۲۴

۲۳,۶۷۲

۵۰۲

۲۰۶

۱۷

رشتخوار

۴۱۱

۳۵,۶۹۴

۷,۶۶۸

۲۷,۸۲۸

۱۳۶

۶۲

۱۸

زاوه

۵۳۴

۴۶,۴۰۴

۸,۷۱۰

۳۷,۳۵۹

۲۳۷

۹۸

۱۹

سبزوار

۳,۳۸۴

۱۶۴,۲۹۶

۸۶,۹۳۵

۷۴,۹۷۱

۱,۶۷۹

۷۱۱

۲۰

سرخس

۶۹۲

۵۱,۳۳۶

۱۹,۰۵۲

۳۱,۸۷۴

۲۹۴

۱۱۶

۲۱

فریمان

۸۸۸

۵۹,۳۳۲

۱۵,۷۲۱

۴۲,۹۹۷

۴۳۹

۱۷۵

۲۲

قوچان

۲,۲۲۹

۱۰۶,۷۳۷

۳۸,۲۴۳

۶۶,۲۵۹

۱,۴۸۴

۷۵۱

۲۳

کاشمر

۱,۶۹۹

۸۷,۵۴۹

۳۳,۵۷۳

۵۲,۷۹۱

۸۱۰

۳۷۵

۲۴

کلات

۳۶۲

۲۳,۹۹۵

۶,۳۳۷

۱۷,۴۶۳

۱۳۷

۵۸

۲۵

گناباد

۸۱۹

۵۴,۰۴۷

۲۳,۱۹۹

۳۰,۰۱۰

۶۰۱

۲۳۷

۲۶

مشهد

۲۸,۵۵۷

۱,۶۲۶,۳۱۵

۶۸۸,۵۷۴

۹۰۳,۴۵۱

۲۷,۰۴۶

۷,۲۴۴

۲۷

مه ولات

۵۱۸

۳۱,۴۱۹

۱۱,۵۸۷

۱۹,۴۷۳

۲۵۱

۱۰۸

۲۸

نیشابور

۵,۳۵۴

۲۶۴,۹۶۵

۱۱۱,۶۵۵

۱۴۸,۸۸۵

۳,۱۰۳

۱,۳۲۲

مجموع

۵۹,۳۴۵

۳,۳۹۷,۰۳۷

۱,۴۳۷,۳۸۲

۱,۹۰۳,۰۶۷

۴۲,۵۱۲

۱۴,۰۷۶

 • استان خراسان شمالی:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

شهرستان اسفراین

۷۶,۳۴۱

۱,۴۵۵

۷۴,۸۸۶

۲۹,۴۹۳

۴۴,۳۲۲

۸۲۸

۲۴۳

۲

شهرستان بجنورد

۱۸۶,۱۰۰

۳,۶۳۰

۱۸۲,۴۷۰

۸۹,۴۹۸

۹۰,۰۴۵

۲,۱۴۹

۷۷۸

۳

شهرستان جاجرم

۲۳,۱۵۹

۳۹۹

۲۲,۷۶۰

۹,۴۸۸

۱۳,۰۱۷

۱۸۰

۷۵

۴

شهرستان راز و جرگلان

۲۹,۷۴۷

۲۹۰

۲۹,۴۵۷

۲۱,۴۶۴

۷,۸۱۶

۱۳۲

۴۵

۵

شهرستان شیروان

۹۶,۹۸۰

۲,۴۲۲

۹۴,۵۵۸

۴۱,۲۹۷

۵۱,۰۷۰

۱,۶۵۱

۵۴۰

۶

شهرستان فاروج

۳۳,۶۶۱

۶۳۲

۳۳,۰۲۹

۹,۴۴۳

۲۳,۰۱۱

۴۲۲

۱۵۳

۷

شهرستان گرمه

۱۵,۶۹۳

۳۳۶

۱۵,۳۵۷

۴,۰۵۶

۱۱,۰۸۱

۱۷۲

۴۸

۸

شهرستان مانه و سملقان

۶۰,۵۹۴

۹۶۵

۵۹,۶۲۹

۲۶,۵۷۴

۳۲,۳۲۸

۴۹۳

۲۳۴

جمع کل

۵۲۲,۲۷۵

۱۰,۱۲۹

۵۱۲,۱۴۶

۲۳۱,۳۱۳

۲۷۲,۶۹۰

۶,۰۲۷

۲,۱۱۶

 • استان خوزستان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

آبادان

۱۳۵,۷۹۰

۷,۴۶۶

۱۲۸,۳۲۴

۶۵,۹۲۵

۵۹,۰۷۱

۱,۸۱۸

۱,۵۱۰

۲

آغاجاری

۱۰,۷۳۰

۴۷۹

۱۰,۲۵۱

۴,۹۱۰

۵,۱۹۹

۱۰۰

۴۲

۳

امیدیه

۵۱,۱۶۱

۲,۱۳۲

۴۹,۰۲۹

۲۷,۷۰۴

۲۰,۴۴۹

۶۲۰

۲۵۶

۴

اندیکا

۲۵,۸۲۴

۹۱۸

۲۴,۹۰۶

۱۴,۹۵۴

۹,۷۶۴

۱۳۳

۵۵

۵

اندیمشک

۹۰,۲۹۰

۳,۴۹۳

۸۶,۷۹۷

۵۵,۳۸۷

۳۰,۵۵۴

۶۰۹

۲۴۷

۶

اهواز

۵۴۰,۵۰۴

۲۰,۲۱۲

۵۲۰,۲۹۲

۳۳۴,۰۱۳

۱۷۶,۴۴۸

۶,۰۶۱

۳,۷۷۰

۷

ایذه

۹۱,۰۳۸

۲,۳۳۴

۸۸,۷۰۴

۶۱,۳۸۲

۲۶,۷۱۸

۴۲۲

۱۸۲

۸

باغملک

۵۹,۱۵۰

۱,۱۸۷

۵۷,۹۶۳

۲۳,۲۴۹

۳۴,۳۸۴

۲۵۷

۷۳

۹

باوی

۵۱,۶۲۵

۴,۱۴۶

۴۷,۴۷۹

۱۸,۱۳۱

۲۸,۱۹۶

۶۲۲

۵۳۰

۱۰

بندر ماهشهر

۱۳۳,۳۵۹

۵,۶۱۱

۱۲۷,۷۴۸

۷۵,۷۹۳

۴۹,۳۹۳

۱,۵۶۷

۹۹۵

۱۱

بهبهان

۹۲,۸۸۵

۲,۶۲۱

۹۰,۲۶۴

۶۳,۵۷۶

۲۵,۹۴۳

۴۹۳

۲۵۲

۱۲

حمیدیه

۲۶,۵۹۱

۲,۳۰۴

۲۴,۲۸۷

۷,۸۵۳

۱۵,۹۵۴

۲۱۸

۲۶۲

۱۳

خرمشهر

۶۷,۹۱۰

۴,۰۹۳

۶۳,۸۱۷

۲۸,۳۵۴

۳۳,۱۵۲

۱,۳۲۲

۹۸۹

۱۴

دزفول

۲۲۴,۸۳۲

۱۰,۱۸۰

۲۱۴,۶۵۲

۹۸,۸۲۱

۱۱۲,۰۱۳

۲,۴۴۹

۱,۳۶۹

۱۵

دشت آزادگان

۵۳,۹۶۹

۴,۹۳۰

۴۹,۰۳۹

۱۶,۴۱۴

۳۱,۵۹۳

۵۳۴

۴۹۸

۱۶

رامشیر                 

۲۹,۳۸۸

۲,۲۳۰

۲۷,۱۵۸

۱۳,۸۷۷

۱۲,۵۴۰

۴۶۱

۲۸۰

۱۷

رامهرمز

۶۶,۳۱۲

۲,۱۰۱

۶۴,۲۱۱

۳۳,۳۲۰

۳۰,۲۳۶

۴۶۰

۱۹۵

۱۸

شادگان

۶۸,۵۳۴

۹,۲۶۱

۵۹,۲۷۳

۲۱,۸۴۵

۳۵,۹۵۲

۷۹۰

۶۸۶

۱۹

شوش

۱۰۵,۸۶۷

۵,۲۶۰

۱۰۰,۶۰۷

۴۷,۲۶۷

۵۱,۳۷۶

۱,۱۳۸

۸۲۶

۲۰

شوشتر

۹۹,۴۲۵

۵,۰۷۶

۹۴,۳۴۹

۵۵,۶۰۴

۳۶,۹۷۶

۱,۲۰۸

۵۶۱

۲۱

کارون

۵۸,۹۰۵

۵,۵۳۷

۵۳,۳۶۸

۲۰,۴۴۹

۳۱,۶۵۴

۶۵۴

۶۱۱

۲۲

گتوند

۳۷,۴۵۶

۱,۸۸۸

۳۵,۵۶۸

۲۱,۹۹۶

۱۲,۹۱۳

۳۷۸

۲۸۱

۲۳

لالی

۱۹,۶۱۴

۱,۰۰۱

۱۸,۶۱۳

۱۱,۵۴۶

۶,۹۲۱

۱۱۱

۳۵

۲۴

مسجدسلیمان

۶۴,۱۱۸

۳,۰۰۲

۶۱,۱۱۶

۴۵,۱۵۹

۱۵,۰۵۷

۵۸۱

۳۱۹

۲۵

هفتکل

۱۷,۲۰۱

۷۲۵

۱۶,۴۷۶

۹,۷۶۹

۶,۴۸۶

۱۵۳

۶۸

۲۶

هندیجان

۲۱,۶۷۸

۱,۰۲۲

۲۰,۶۵۶

۱۱,۳۶۹

۸,۹۴۲

۲۳۸

۱۰۷

۲۷

هویزه

۲۰,۴۵۵

۱,۳۷۰

۱۹,۰۸۵

۵,۷۵۶

۱۳,۰۸۶

۱۱۰

۱۳۳

 

جمع کل

۲,۲۶۴,۶۱۱

۱۱۰,۵۷۹

۲,۱۵۴,۰۳۲

۱,۱۹۴,۴۲۳

۹۲۰,۹۷۰

۲۳,۵۰۷

۱۵,۱۳۲

 • استان زنجان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

ایجرود

۲۵,۷۱۴

۷۸۸

۲۴,۹۲۶

۷,۵۴۹

۱۶,۷۹۰

۴۴۱

۱۴۶

۲

خرمدره

۳۷,۳۸۹

۱,۳۴۲

۳۶,۰۴۷

۲۰,۶۲۶

۱۴,۵۱۵

۶۲۰

۲۸۶

۳

زنجان

۲۵۶,۲۴۷

۶,۸۴۵

۲۴۹,۴۰۲

۱۲۲,۵۸۶

۱۲۰,۵۵۷

۴,۸۵۶

۱,۴۰۳

۴

سلطانیه

۱۹,۱۰۸

۶۱۷

۱۸,۴۹۱

۶,۳۰۸

۱۱,۷۵۷

۳۴۴

۸۲

۵

طارم

۳۲,۸۰۴

۸۳۱

۳۱,۹۷۳

۱۶,۸۱۱

۱۴,۷۴۰

۳۲۴

۹۸

۶

خدابنده

۱۰۴,۰۸۳

۲,۶۲۱

۱۰۱,۴۶۲

۳۲,۰۴۱

۶۷,۷۷۹

۱,۲۸۷

۳۵۵

۷

ابهر

۸۳,۳۹۹

۳,۳۰۸

۸۰,۰۹۱

۴۶,۱۱۰

۳۱,۶۸۵

۱,۶۰۲

۶۹۴

۸

ماهنشان

۲۵,۶۸۹

۴۵۶

۲۵,۲۳۳

۸,۰۱۸

۱۶,۷۸۰

۲۸۶

۱۴۹

مجموع

۵۸۴,۴۳۳

۱۶,۸۰۸

۵۶۷,۶۲۵

۲۶۰,۰۴۹

۲۹۴,۶۰۳

۹,۷۶۰

۳,۲۱۳

 • استان سمنان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

سرخه

۱۳,۷۷۴

۳۳۲

۱۳,۴۴۲

۹,۰۰۸

۴,۲۹۱

۱۰۰

۴۳

۲

ارادان

۱۰,۹۹۰

۷۰۹

۱۰,۲۸۱

۵,۲۰۸

۴,۸۴۵

۱۶۰

۶۸

۳

شاهرود

۱۳۲,۰۶۳

۳,۹۱۴

۱۲۸,۱۴۹

۵۲,۶۰۳

۷۲,۸۸۸

۱,۹۵۰

۷۰۸

۴

سمنان

۸۹,۷۴۱

۲,۴۹۶

۸۷,۲۴۵

۴۹,۷۵۴

۳۵,۶۵۰

۱,۳۵۱

۴۹۰

۵

دامغان

۶۱,۱۲۸

۱,۸۰۵

۵۹,۳۲۳

۲۱,۹۲۶

۳۶,۰۳۷

۹۸۷

۳۷۳

۶

میایی

۲۴,۷۷۲

۴۲۷

۲۴,۳۴۵

۵,۷۶۴

۱۸,۳۵۷

۱۷۷

۴۷

۷

مهدی شهر

۲۹,۰۵۸

۱,۱۷۷

۲۷,۸۸۱

۱۵,۵۷۵

۱۱,۷۲۹

۴۵۲

۱۲۵

۸

 گرمسار

۴۲,۰۷۹

۱,۹۵۰

۴۰,۱۲۹

۲۲,۴۴۱

۱۶,۸۶۱

۵۸۱

۲۴۶

مجموع

۴۰۳,۶۰۵

۱۲,۸۱۰

۳۹۰,۷۹۵

۱۸۲,۲۷۹

۲۰۰,۶۵۸

۵,۷۵۸

۲,۱۰۰

 • استان سیستان و بلوچستان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

ایرانشهر

۱۰۲,۸۶۸

۱,۶۸۵

۱۰۱,۱۸۳

۸۵,۶۱۳

۱۴,۴۹۳

۵۸۳

۴۹۴

۲

خاش

۷۷,۰۲۶

۶۸۶

۷۶,۳۴۰

۷۰,۰۰۳

۵,۸۷۳

۳۰۴

۱۶۰

۳

چابهار

۱۱۸,۹۴۶

۱,۳۰۸

۱۱۷,۶۳۸

۱۰۳,۲۸۶

۱۳,۶۵۰

۳۹۳

۳۰۹

۴

دلگان

۳۲,۲۰۸

۹۶

۳۲,۱۱۲

۱۱,۲۵۱

۲۰,۷۲۶

۹۶

۳۹

۵

زابل

۸۰,۹۲۱

۱,۴۰۰

۷۹,۵۲۱

۲۷,۲۷۳

۵۱,۳۲۲

۶۶۹

۲۵۷

۶

زاهدان

۲۹۲,۱۲۲

۳,۸۴۰

۲۸۸,۲۸۲

۱۷۸,۳۴۲

۱۰۷,۷۰۶

۱,۵۴۰

۶۹۴

۷

زهک

۳۶,۷۴۰

۴۸۶

۳۶,۲۵۴

۱۵,۷۲۱

۲۰,۲۹۹

۱۵۳

۸۱

۸

سراوان

۸۶,۵۳۲

۱,۲۱۳

۸۵,۳۱۹

۷۷,۷۰۶

۶,۹۵۴

۳۸۱

۲۷۸

۹

سرباز

۷۴,۲۸۳

۶۰۴

۷۳,۶۷۹

۶۵,۸۶۶

۷,۴۱۷

۲۶۶

۱۳۰

۱۰

سیب‌و سوران

۳۵,۴۹۰

۲۸۹

۳۵,۲۰۱

۳۳,۴۳۰

۱,۵۷۱

۱۳۳

۶۷

۱۱

فنوج

۲۱,۲۴۳

۱۳۵

۲۱,۱۰۸

۱۸,۴۴۹

۲,۵۶۱

۵۴

۴۴

۱۲

قصرقند

۲۵,۷۲۲

۲۳۶

۲۵,۴۸۶

۲۲,۹۰۴

۲,۴۶۶

۶۲

۵۴

۱۳

کنارک

۳۹,۴۷۷

۶۶۲

۳۸,۸۱۵

۳۳,۹۴۷

۴,۵۸۸

۱۸۰

۱۰۰

۱۴

مهرستان

۲۸,۷۲۰

۷۵

۲۸,۶۴۵

۲۶,۷۵۸

۱,۷۰۶

۹۹

۸۲

۱۵

میرجاوه

۲۲,۳۷۲

۲۲۸

۲۲,۱۴۴

۱۹,۹۸۱

۲,۰۶۵

۶۱

۳۷

۱۶

نیکشهر

۶۱,۹۰۱

۶۸۲

۶۱,۲۱۹

۵۵,۷۸۶

۵,۱۶۳

۱۵۸

۱۱۲

۱۷

نیمروز

۲۵,۶۶۹

۳۴۹

۲۵,۳۲۰

۷,۲۵۹

۱۷,۹۱۶

۹۷

۴۸

۱۸

هامون

۲۳,۳۵۲

۲۲۱

۲۳,۱۳۱

۶,۸۹۲

۱۶,۱۴۴

۶۵

۳۰

۱۹

هیرمند

۲۷,۵۳۲

۲۶۱

۲۷,۲۷۱

۱۵,۲۲۷

۱۱,۸۸۲

۱۰۷

۵۵

جمع کل

۱,۲۱۳,۱۲۴

۱۴,۴۵۶

۱,۱۹۸,۶۶۸

۸۷۵,۶۹۴

۳۱۴,۵۰۲

۵,۴۰۱

۳,۰۷۱

 • استان فارس:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

داراب

۱۰۹,۹۲۶

۲,۸۱۲

۱۰۷,۱۱۴

۵۳,۶۹۵

۵۲,۲۸۱

۷۲۹

۴۰۹

۲

رستم

۳۰,۳۴۳

۲۵۱

۳۰,۰۹۲

۱۸,۶۸۷

۱۱,۲۸۷

۹۸

۲۰

۳

زرین دشت

۳۹,۲۸۸

۹۴۵

۳۸,۳۴۳

۱۶,۰۱۳

۲۱,۹۶۲

۲۵۰

۱۱۸

۴

سپیدان

۶۸,۲۸۵

۲,۱۳۸

۶۶,۱۴۷

۴۰,۵۴۳

۲۵,۲۰۷

۲۷۵

۱۲۲

۵

سروستان

۲۲,۶۳۶

۷۷۷

۲۱,۸۵۹

۱۲,۷۳۹

۸,۸۴۶

۲۰۰

۷۴

۶

شیراز

۸۱۰,۳۷۴

۱۶,۳۱۷

۷۹۴,۰۵۷

۵۷۶,۵۱۷

۲۰۸,۱۳۳

۶,۲۴۳

۳,۱۶۴

۷

فراشبند

۲۹,۰۲۸

۸۲۴

۲۸,۲۰۴

۱۴,۱۳۳

۱۳,۹۰۱

۱۰۱

۶۹

۸

فسا

۱۱۶,۷۵۸

۳,۳۳۸

۱۱۳,۴۲۰

۶۲,۰۳۷

۴۹,۶۹۶

۱,۰۷۰

۶۱۷

۹

فیروزاباد

۷۷,۳۳۷

۱,۹۲۶

۷۵,۴۱۱

۴۲,۲۷۷

۳۲,۵۱۷

۴۰۵

۲۱۲

۱۰

قیروکارزین

۴۳,۲۵۶

۱,۰۶۷

۴۲,۱۸۹

۱۸,۳۸۷

۲۳,۵۴۸

۱۸۴

۷۰

۱۱

کازرون

۱۳۹,۳۲۳

۳,۶۲۵

۱۳۵,۶۹۸

۸۵,۳۲۶

۴۹,۱۵۹

۷۵۶

۴۵۷

۱۲

کوار

۴۵,۰۶۵

۱,۰۷۱

۴۳,۹۹۴

۲۲,۱۹۸

۲۱,۴۹۷

۲۲۸

۷۱

۱۳

گراش

۲۳,۱۸۵

۵۶۱

۲۲,۶۲۴

۷,۶۲۳

۱۴,۶۶۰

۲۳۶

۱۰۵

۱۴

لارستان

۱۰۰,۱۷۱

۲,۴۷۰

۹۷,۷۰۱

۶۳,۱۰۶

۳۳,۳۵۰

۸۱۳

۴۳۲

۱۵

لامرد

۵۵,۸۹۳

۱,۳۰۰

۵۴,۵۹۳

۲۸,۰۸۴

۲۶,۰۸۵

۲۸۲

۱۴۲

۱۶

مرودشت

۱۸۱,۷۹۴

۴,۸۵۴

۱۷۶,۹۴۰

۱۱۷,۵۸۷

۵۶,۹۸۶

۱,۵۶۷

۸۰۰

۱۷

ممسنی

۶۷,۶۷۸

۷۶۵

۶۶,۹۱۳

۵۰,۱۸۰

۱۶,۵۴۹

۱۳۰

۵۴

۱۸

اباده

۵۹,۳۴۹

۱,۴۸۰

۵۷,۸۶۹

۳۵,۵۸۶

۲۱,۲۳۷

۶۷۸

۳۶۸

۱۹

ارسنجان

۲۷,۴۲۸

۷۸۹

۲۶,۶۳۹

۱۱,۷۴۴

۱۴,۶۰۵

۱۸۳

۱۰۷

۲۰

استهبان

۴۱,۳۰۰

۱,۲۲۸

۴۰,۰۷۲

۲۲,۹۲۷

۱۶,۶۲۲

۳۵۳

۱۷۰

۲۱

اقلید

۶۲,۸۶۹

۱,۸۳۷

۶۱,۰۳۲

۳۵,۲۷۲

۲۴,۸۴۶

۶۴۲

۲۷۲

۲۲

بوانات

۳۰,۲۷۸

۷۵۸

۲۹,۵۲۰

۱۲,۴۰۲

۱۶,۸۰۴

۲۱۶

۹۸

۲۳

پاسارگاد

۱۹,۹۴۶

۳۹۱

۱۹,۵۵۵

۱۲,۷۰۲

۶,۶۴۸

۱۴۲

۶۳

۲۴

جهرم

۱۲۳,۷۲۸

۳,۵۲۸

۱۲۰,۲۰۰

۶۰,۴۱۰

۵۸,۲۰۰

۱,۰۳۷

۵۵۳

۲۵

خرامه

۳۴,۱۱۸

۸۰۷

۳۳,۳۱۱

۱۵,۶۹۶

۱۷,۳۶۵

۱۸۱

۶۹

۲۶

خرم بید

۳۰,۱۳۶

۷۶۸

۲۹,۳۶۸

۱۶,۲۸۴

۱۲,۵۳۹

۳۹۲

۱۵۳

۲۷

مهر

۳۹,۶۸۴

۸۷۸

۳۸,۸۰۶

۲۵,۳۵۵

۱۳,۲۵۲

۱۲۸

۷۱

۲۸

نی ریز

۶۶,۶۵۹

۱,۷۱۸

۶۴,۹۴۱

۳۴,۸۱۵

۲۹,۴۸۸

۴۶۳

۱۷۵

۲۹

 خنج

۲۰,۷۴۳

۳۶۹

۲۰,۳۷۴

۱۳,۴۶۷

۶,۷۳۱

۹۶

۸۰

جمع کل

۲,۵۱۶,۵۷۸

۵۹,۵۹۲

۲,۴۵۶,۹۸۶

۱,۵۲۵,۷۹۲

۹۰۴,۰۰۱

۱۸,۰۷۸

۹,۱۱۵

 • استان قزوین:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

قزوین

۳۳۷,۸۶۴

۸,۵۹۶

۳۲۹,۲۶۸

۱۹۹,۵۴۲

۱۲۱,۶۸۵

۶,۱۱۲

۱,۹۲۹

۲

تاکستان

۱۰۶,۸۱۲

۳,۷۳۸

۱۰۳,۰۷۴

۵۱,۲۹۹

۴۹,۶۶۵

۱,۵۵۶

۵۵۴

۳

بوئین زهرا

۸۲,۲۶۲

۲,۴۰۵

۷۹,۸۵۷

۳۳,۲۴۲

۴۵,۵۴۵

۸۱۶

۲۵۴

۴

آبیک

۵۸,۳۹۵

۱,۶۳۲

۵۶,۷۶۳

۳۲,۹۷۶

۲۲,۴۲۷

۹۶۵

۳۹۵

۵

البرز

۱۱۹,۲۵۳

۳,۹۷۶

۱۱۵,۲۷۷

۶۳,۸۵۹

۴۸,۵۵۰

۲,۱۵۰

۷۱۸

۶

آوج

۳۱,۸۰۳

۷۹۷

۳۱,۰۰۶

۱۴,۹۹۳

۱۵,۵۹۷

۳۰۸

۱۰۸

جمع کل

۷۳۶,۳۸۹

۲۱,۱۴۴

۷۱۵,۲۴۵

۳۹۵,۹۱۱

۳۰۳,۴۶۹

۱۱,۹۰۷

۳,۹۵۸

 • استان قم:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیس رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

قم

    ۶۱۱,۴۷۸

  ۲۲,۹۲۱

   ۵۸۸,۵۵۷

    ۲۱۹,۴۴۳

     ۳۵۰,۲۶۹

  ۱۳,۳۲۷

     ۵,۵۱۸

جمع

    ۶۱۱,۴۷۸

  ۲۲,۹۲۱

   ۵۸۸,۵۵۷

    ۲۱۹,۴۴۳

     ۳۵۰,۲۶۹

  ۱۳,۳۲۷

     ۵,۵۱۸

 • استان کردستان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

سقز

۹۵,۹۱۵

۵,۶۰۰

۹۰,۳۱۵

۷۳,۸۵۴

۱۲,۸۳۷

۱,۹۲۷

۱,۶۹۷

۲

دیوان دره

۴۴,۰۶۶

۲,۹۴۴

۴۱,۱۲۲

۳۱,۳۵۳

۸,۷۸۸

۵۸۸

۳۹۳

۳

دهگلان

۳۵,۲۲۷

۲,۹۵۹

۳۲,۲۶۸

۲۵,۶۵۲

۵,۷۴۳

۵۲۰

۳۵۳

۴

بیجار

۵۵,۲۴۸

۱,۷۶۴

۵۳,۴۸۴

۲۸,۹۴۸

۲۳,۲۱۷

۸۸۵

۴۳۴

۵

بانه

۶۱,۳۱۰

۶,۸۶۷

۵۴,۴۴۳

۴۰,۵۲۵

۱۱,۸۲۵

۸۵۳

۱,۲۴۰

۶

سرو آباد

۲۱,۸۱۸

۲,۵۲۱

۱۹,۲۹۷

۱۳,۸۷۹

۴,۹۴۴

۲۲۹

۲۴۵

۷

قروه

۸۲,۱۷۳

۳,۰۲۷

۷۹,۱۴۶

۴۴,۷۷۲

۳۲,۸۳۵

۱,۰۵۲

۴۸۷

۸

کامیاران

۵۰,۷۲۶

۳,۶۷۷

۴۷,۰۴۹

۳۵,۱۸۲

۱۱,۰۹۵

۴۳۵

۳۳۷

۹

مریوان

۸۲,۶۳۱

۱۲,۵۲۹

۷۰,۱۰۲

۵۴,۳۰۸

۱۳,۹۲۹

۹۰۸

۹۵۷

۱۰

سنندج

۱۶۴,۹۱۷

۱۰,۴۸۹

۱۵۴,۴۲۸

۱۱۹,۲۲۷

۲۹,۸۲۳

۲,۸۴۴

۲,۵۳۴

مجموع

۶۹۴,۰۳۱

۵۲,۳۷۷

۶۴۱,۶۵۴

۴۶۷,۷۰۰

۱۵۵,۰۳۶

۱۰,۲۴۱

۸,۶۷۷

 • استان کرمان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

ارزوئیه

۲۴,۵۱۲

۳۰۹

۲۴,۲۰۳

۱۱,۶۰۰

۱۲,۴۹۸

۶۳

۴۲

۲

انار

۲۰,۹۲۱

۵۰۴

۲۰,۴۱۷

۱۰,۲۰۳

۹,۹۲۰

۲۰۰

۹۴

۳

بافت

۴۷,۰۱۹

۸۷۰

۴۶,۱۴۹

۲۷,۹۹۰

۱۷,۶۲۳

۳۹۱

۱۴۵

۴

بردسیر

۴۶,۳۲۲

۱,۱۳۶

۴۵,۱۸۶

۲۱,۶۷۶

۲۲,۹۱۷

۳۷۷

۲۱۶

۵

بم

۸۱,۵۸۹

۱,۱۵۰

۸۰,۴۳۹

۵۴,۸۱۲

۲۴,۹۵۳

۳۹۸

۲۷۶

۶

جیرفت

۱۲۲,۰۱۳

۲,۱۳۱

۱۱۹,۸۸۲

۵۴,۰۵۲

۶۵,۱۲۵

۴۳۱

۲۷۴

۷

رابر

۲۳,۷۱۳

۳۶۱

۲۳,۳۵۲

۸,۷۵۰

۱۴,۴۶۷

۹۳

۴۲

۸

راور

۲۴,۵۰۴

۶۶۵

۲۳,۸۳۹

۸,۹۲۶

۱۴,۵۹۰

۲۲۴

۹۹

۹

رفسنجان

۱۵۳,۵۸۵

۳,۶۹۸

۱۴۹,۸۸۷

۹۸,۰۶۶

۴۹,۸۴۵

۱,۲۱۵

۷۶۱

۱۰

رودبار

۵۳,۵۳۸

۳۹۱

۵۳,۱۴۷

۱۲,۵۳۲

۳۹,۹۰۱

۵۱۷

۱۹۷

۱۱

ریگان

۲۹,۳۳۸

۱۰۷

۲۹,۲۳۱

۸,۹۶۷

۲۰,۲۱۰

۳۷

۱۷

۱۲

زرند

۸۱,۱۸۶

۲,۷۷۹

۷۸,۴۰۷

۳۴,۴۴۵

۴۲,۶۵۴

۹۱۲

۳۹۶

۱۳

سیرجان

۱۴۹,۰۰۰

۴,۹۸۰

۱۴۴,۰۲۰

۹۷,۸۲۲

۴۳,۳۹۶

۱,۶۴۱

۱,۱۶۱

۱۴

شهربابک

۵۱,۳۹۷

۱,۶۶۸

۴۹,۷۲۹

۲۷,۸۲۹

۲۱,۰۵۸

۶۳۴

۲۰۸

۱۵

عنبرآباد

۴۴,۸۵۸

۴۶۸

۴۴,۳۹۰

۱۲,۳۷۹

۳۱,۸۵۳

۱۰۸

۵۰

۱۶

فاریاب

۲۰,۱۴۱

۲۶۴

۱۹,۸۷۷

۵,۸۴۵

۱۳,۹۸۱

۳۵

۱۶

۱۷

فهرج

۲۲,۴۰۷

۱۷۵

۲۲,۲۳۲

۹,۱۵۱

۱۳,۰۱۸

۴۷

۱۶

۱۸

قلعه گنج

۳۷,۸۲۶

۳۶۲

۳۷,۴۶۴

۹,۵۳۰

۲۷,۷۷۶

۱۱۱

۴۷

۱۹

کرمان

۴۱۲,۴۳۵

۹,۴۴۸

۴۰۲,۹۸۷

۲۴۲,۵۴۰

۱۵۴,۱۶۳

۴,۱۵۹

۲,۱۲۵

۲۰

کهنوج

۴۳,۸۴۷

۶۱۲

۴۳,۲۳۵

۱۷,۱۷۴

۲۵,۷۳۳

۱۹۹

۱۲۹

۲۱

کوهبنان

۱۳,۳۲۹

۲۶۹

۱۳,۰۶۰

۴,۷۴۰

۸,۱۳۱

۱۴۵

۴۴

۲۲

منوجان

۳۷,۷۷۳

۵۴۷

۳۷,۲۲۶

۸,۸۵۳

۲۷,۹۹۸

۲۶۷

۱۰۸

۲۳

نرماشیر

۳۳,۱۰۱

۲۶۳

۳۲,۸۳۸

۱۶,۹۲۳

۱۵,۷۷۰

۱۰۶

۳۹

 

جمع کل

۱,۵۷۴,۳۹۳

۳۳,۱۹۶

۱,۵۴۱,۱۹۷

۸۰۴,۸۰۵

۷۱۷,۵۸۰

۱۲,۳۱۰

۶,۵۰۲

 • استان کرمانشاه:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

سنقر

۵۵,۸۷۰

۱,۵۴۳

۵۴,۳۲۷

۲۹,۰۸۵

۲۴,۴۴۲

۵۹۹

۲۰۱

۲

قصر شیرین

۱۸,۱۹۸

۶۰۵

۱۷,۵۹۳

۱۳,۵۶۵

۳,۸۷۴

۱۱۱

۴۳

۳

هرسین

۵۱,۸۷۹

۱,۷۲۵

۵۰,۱۵۴

۳۰,۲۷۱

۱۹,۳۹۵

۳۴۲

۱۴۶

۴

روانسر

۲۸,۴۷۷

۳,۰۰۳

۲۵,۴۷۴

۲۰,۶۳۶

۴,۳۳۹

۲۶۰

۲۳۹

۵

دالاهو

۲۶,۶۶۶

۷۴۱

۲۵,۹۲۵

۲۲,۵۸۰

۳,۱۸۰

۹۵

۷۰

۶

جوانرود

۳۷,۱۷۶

۳,۶۷۷

۳۳,۴۹۹

۲۶,۶۴۴

۶,۳۸۷

۲۸۵

۱۸۳

۷

ثلاث بابا جانی

۲۰,۳۵۴

۲,۲۱۴

۱۸,۱۴۰

۱۳,۷۳۵

۴,۲۴۹

۹۲

۶۴

۸

کرمانشاه

۵۱۴,۳۱۷

۱۴,۷۴۶

۴۹۹,۵۷۱

۳۳۷,۴۷۷

۱۵۴,۸۳۶

۴,۹۳۴

۲,۳۲۴

۹

پاوه

۳۲,۱۲۰

۳,۱۰۰

۲۹,۰۲۰

۲۴,۳۲۰

۴,۳۳۲

۲۰۰

۱۶۸

۱۰

صحنه

۵۰,۶۲۶

۱,۳۷۰

۴۹,۲۵۶

۲۹,۹۶۵

۱۸,۸۲۰

۳۲۲

۱۴۹

۱۱

کنگاور

۴۸,۰۰۶

۱,۶۳۱

۴۶,۳۷۵

۲۷,۰۸۷

۱۸,۷۰۷

۴۲۸

۱۵۳

۱۲

گیلانغرب

۳۷,۸۸۰

۷۵۰

۳۷,۱۳۰

۲۵,۱۶۵

۱۱,۷۴۶

۱۶۲

۵۷

۱۳

سرپل ذهاب

۵۵,۴۷۲

۲,۷۳۸

۵۲,۷۳۴

۳۸,۲۹۲

۱۳,۸۹۵

۳۹۶

۱۵۱

۱۴

اسلام آباد

۸۹,۷۱۳

۲,۳۸۸

۸۷,۳۲۵

۶۰,۸۴۴

۲۵,۶۹۴

۵۶۲

۲۲۵

جمع کل

۱,۰۶۶,۷۵۴

۴۰,۲۳۱

۱,۰۲۶,۵۲۳

۶۹۹,۶۶۶

۳۱۳,۸۹۶

۸,۷۸۸

۴,۱۷۳

 • استان کهگیلویه و بویر احمد:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی  میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

بویراحمد

۱۴۱,۰۶۲

۲,۴۹۷

۱۳۸,۵۶۵

۶۴,۸۶۹

۷۲,۹۹۴

۵۱۸

۱۸۴

۲

کهگیلویه

۷۳,۱۳۲

۱,۹۰۳

۷۱,۲۲۹

۳۸,۶۶۸

۳۱,۹۳۳

۵۰۹

۱۱۹

۳

گچساران

۶۹,۷۹۰

۲,۱۷۷

۶۷,۶۱۳

۴۱,۱۹۲

۲۵,۸۴۲

۳۸۱

۱۹۸

۴

دنا

۲۳,۷۵۶

۳۳۴

۲۳,۴۲۲

۱۰,۸۸۸

۱۲,۳۷۸

۱۱۴

۴۲

۵

باشت

۱۴,۴۳۱

۳۰۳

۱۴,۱۲۸

۶,۷۴۴

۷,۳۳۳

۴۴

۷

۶

چرام

۲۱,۳۲۳

۵۰۳

۲۰,۸۲۰

۱۰,۱۳۸

۱۰,۵۹۰

۵۶

۳۶

۷

لنده

۱۴,۵۶۶

۳۵۵

۱۴,۲۱۱

۶,۲۸۴

۷,۸۵۸

۵۴

۱۵

۸

بهمئی

۱۸,۶۷۰

۱۳۳

۱۸,۵۳۷

۸,۳۸۳

۱۰,۱۰۰

۴۱

۱۳

جمع کل

۳۷۶,۷۳۰

۸,۲۰۵

۳۶۸,۵۲۵

۱۸۷,۱۶۶

۱۷۹,۰۲۸

۱,۷۱۷

۶۱۴

 • استان گلستان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی  میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

گمیشان

      ۳۶,۹۳۳

          ۸۳۱

    ۳۶,۱۰۲

      ۳۱,۷۴۹

      ۳,۸۱۳

      ۳۱۰

       ۲۳۰

۲

ترکمن

      ۴۶,۱۳۴

        ۱,۰۹۶

    ۴۵,۰۳۸

      ۳۹,۳۰۳

      ۵,۰۳۶

      ۳۷۴

       ۳۲۵

۳

مینودشت

      ۴۷,۶۰۹

          ۹۷۷

    ۴۶,۶۳۲

      ۱۱,۷۷۵

     ۳۴,۴۰۳

      ۳۴۰

       ۱۱۴

۴

کردکوی

      ۴۹,۵۸۵

        ۱,۹۵۴

    ۴۷,۶۳۱

      ۲۷,۳۱۷

     ۱۹,۵۲۴

      ۵۴۰

       ۲۵۰

۵

گنبد کاووس

     ۱۷۲,۱۹۵

        ۲,۵۳۷

   ۱۶۹,۶۵۸

     ۱۲۶,۶۳۹

     ۴۰,۳۵۵

   ۱,۶۷۳

       ۹۹۱

۶

بندر گز

      ۳۲,۷۲۵

        ۱,۶۱۷

    ۳۱,۱۰۸

      ۱۴,۶۷۶

     ۱۵,۹۰۹

      ۳۷۵

       ۱۴۸

۷

علی اباد

      ۸۳,۶۸۸

        ۱,۹۴۵

    ۸۱,۷۴۳

      ۳۹,۱۸۵

     ۴۱,۴۴۳

      ۷۲۷

       ۳۸۸

۸

گرگان

     ۲۲۲,۳۴۱

        ۵,۴۳۰

   ۲۱۶,۹۱۱

     ۱۲۷,۱۸۱

     ۸۶,۴۲۱

   ۲,۲۹۳

    ۱,۰۱۶

۹

اق قلا

      ۷۱,۳۱۳

        ۱,۲۷۹

    ۷۰,۰۳۴

      ۵۵,۲۴۴

     ۱۳,۸۶۱

      ۵۶۷

       ۳۶۲

۱۰

آزادشهر

      ۵۷,۷۴۹

        ۱,۳۶۶

    ۵۶,۳۸۳

      ۲۶,۰۱۸

     ۲۹,۶۰۶

      ۴۹۳

       ۲۶۶

۱۱

مراوه تپه

      ۳۴,۳۷۲

          ۳۱۴

    ۳۴,۰۵۸

      ۲۹,۸۳۱

      ۴,۰۳۲

      ۱۱۰

         ۸۵

۱۲

رامیان

      ۵۵,۴۶۰

        ۱,۳۵۸

    ۵۴,۱۰۲

      ۲۷,۴۹۲

     ۲۶,۰۲۸

      ۳۷۲

       ۲۱۰

۱۳

گالی کش

      ۳۹,۲۸۸

          ۷۹۶

    ۳۸,۴۹۲

      ۱۶,۸۶۷

     ۲۱,۲۴۲

      ۲۸۲

       ۱۰۱

۱۴

کلاله

      ۶۴,۶۷۴

          ۷۷۸

    ۶۳,۸۹۶

      ۴۳,۷۲۲

     ۱۹,۷۹۹

      ۲۳۰

       ۱۴۵

مجموع

  ۱,۰۱۴,۰۶۶

      ۲۲,۲۷۸

   ۹۹۱,۷۸۸

     ۶۱۶,۹۹۹

   ۳۶۱,۴۷۲

   ۸,۶۸۶

    ۴,۶۳۱

 • استان گیلان:

ردیف

شهرستان

تعداد کل آراء ماخوذه

تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه

تعداد برگ های رأی صحیح

تعداد آرای   حسن روحانی

تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا

۱

آستارا

۶۱,۹۸۶

۱,۷۲۹

۶۰,۲۵۷

۴۵,۰۹۵

۱۳,۲۲۲

۱,۵۷۵

۳۶۵

۲

آستانه اشرفیه

۷۷,۷۸۱

۳,۰۹۹

۷۴,۶۸۲

۵۱,۵۹۸

۲۱,۶۱۷

۹۷۳

۴۹۴

۳

املش

۳۵,۱۵۴

۱,۲۷۶

۳۳,۸۷۸

۱۸,۸۰۷

۱۴,۵۹۵

۳۵۲

۱۲۴

۴

بندر انزلی

۷۱,۹۹۰

۱,۸۲۲

۷۰,۱۶۸

۵۴,۶۲۲

۱۴,۲۹۹

۸۲۹

۴۱۸

۵

تالش

۱۲۸,۹۱۳

۳,۰۷۱

۱۲۵,۸۴۲

۸۹,۶۷۳

۳۴,۲۸۳

۱,۲۲۱

۶۶۵

۶

رشت

۴۶۰,۳۶۳

۱۴,۹۸۷

۴۴۵,۳۷۶

۳۱۹,۱۸۴

۱۱۹,۱۶۰

۴,۶۳۴

۲,۳۹۸

۷

رضوانشهر

۵۰,۹۶۵

۱,۳۵۹

۴۹,۶۰۶

۳۹,۸۳۹

۹,۲۷۰

۳۱۳

۱۸۴

۸

رودبار

۷۶,۰۹۲

۲,۹۵۶

۷۳,۱۳۶

۴۷,۳۷۹

۲۴,۶۳۶

۸۱۸

۳۰۳

۹

رودسر

۱۱۱,۱۵۷

۴,۰۳۶

۱۰۷,۱۲۱

۷۰,۶۲۹

۳۴,۸۳۵

۱,۲۰۶

۴۵۱

۱۰

سیاهکل

۳۶,۹۲۱

۱,۶۲۹

۳۵,۲۹۲

۱۹,۴۹۴

۱۵,۰۲۸

۵۳۰

۲۴۰

۱۱

شفت

۴۲,۴۶۹

۱,۹۹۳

۴۰,۴۷۶

۲۵,۳۰۵

۱۴,۶۰۸

۳۶۶

۱۹۷

۱۲

صومعه سرا

۹۲,۰۵۸

۳,۸۷۵

۸۸,۱۸۳

۵۹,۰۹۹

۲۷,۸۴۷

۸۷۴

۳۶۳

۱۳

فومن

۶۷,۴۸۳

۲,۸۱۹

۶۴,۶۶۴

۴۲,۹۲۸

۲۰,۹۶۷

۴۸۱

۲۸۸

۱۴

لاهیجان

۱۲۱,۲۸۶

۴,۳۱۰

۱۱۶,۹۷۶

۸۲,۴۵۰

۳۲,۴۹۶

۱,۳۶۱

۶۶۹

۱۵

لنگرود

۹۱,۹۲۰

۳,۴۱۹

۸۸,۵۰۱

۵۵,۷۰۲

۳۱,۲۶۲

۱,۰۶۱

۴۷۶

۱۶

ماسال

۳۸,۸۳۹

۱,۲۳۲

۳۷,۶۰۷

۲۱,۹۷۶

۱۵,۱۸۴

۳۳۱

۱۱۶

جمع کل

۱,۵۶۵,۳۷۷

۵۳,۶۱۲

۱,۵۱۱,۷۶۵

۱,۰۴۳,۷۸۰

۴۴۳,۳۰۹

۱۶,۹۲۵

۷,۷۵۱

 • استان لرستان:

ردیف

شهرستان

تعداد کل آراء ماخوذه

تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه

تعداد برگ های رأی صحیح

تعداد آرای   حسن روحانی

تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا

۱

دورود

    ۸۷,۲۰۶

       ۳,۳۴۹

     ۸۳,۸۵۷

      ۴۴,۹۹۰

    ۳۷,۳۰۵

       ۱,۱۶۵

             ۳۹۷

۲

رومشکان

    ۱۸,۱۳۹

         ۲۰۰

     ۱۷,۹۳۹

        ۹,۱۵۰

      ۸,۷۲۷

            ۴۸

               ۱۴

۳

دلفان

    ۶۴,۱۳۹

       ۱,۰۸۶

     ۶۳,۰۵۳

      ۳۴,۲۷۶

    ۲۷,۹۲۰

          ۷۵۷

             ۱۰۰

۴

ازنا

    ۴۴,۷۷۱

       ۱,۶۲۸

     ۴۳,۱۴۳

      ۲۰,۲۸۲

    ۲۲,۱۳۷

          ۵۳۷

             ۱۸۷

۵

الیگودرز

    ۷۵,۶۱۹

       ۱,۶۰۸

     ۷۴,۰۱۱

      ۴۰,۷۵۲

    ۳۲,۲۷۰

          ۷۲۸

             ۲۶۱

۶

خرم آباد

   ۲۳۱,۵۷۷

       ۶,۳۱۱

   ۲۲۵,۲۶۶

    ۱۳۲,۷۱۳

    ۸۹,۶۲۸

       ۱,۷۰۷

           ۱,۲۱۸

۷

بروجرد

   ۱۵۷,۹۶۵

       ۵,۵۲۰

   ۱۵۲,۴۴۵

      ۸۰,۹۸۷

    ۶۸,۴۰۱

       ۲,۱۹۵

             ۸۶۲

۸

دوره

    ۲۲,۰۴۰

         ۴۸۲

     ۲۱,۵۵۸

      ۱۰,۴۲۳

    ۱۱,۰۱۰

            ۹۰

               ۳۵

۹

پلدختر

    ۴۰,۳۵۱

       ۱,۱۵۲

     ۳۹,۱۹۹

      ۲۲,۱۵۹

    ۱۶,۸۴۴

          ۱۳۸

               ۵۸

۱۰

سلسله

    ۴۴,۵۳۷

       ۱,۱۲۲

     ۴۳,۴۱۵

      ۱۸,۱۱۸

    ۲۵,۰۵۴

          ۱۸۷

               ۵۶

۱۱

کوهدشت

    ۷۵,۹۱۳

         ۷۹۶

     ۷۵,۱۱۷

      ۴۵,۳۴۰

    ۲۸,۶۵۹

          ۹۹۲

             ۱۲۶

مجموع

   ۸۶۲,۲۵۷

     ۲۳,۲۵۴

   ۸۳۹,۰۰۳

    ۴۵۹,۱۹۰

   ۳۶۷,۹۵۵

       ۸,۵۴۴

           ۳,۳۱۴

 • استان مازندران:

ردیف

شهرستان

تعداد کل آراء ماخوذه

تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه

تعداد برگ های رأی صحیح

تعداد آرای   حسن روحانی

تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا

۱

آمل

۲۳۸,۳۶۶

۸,۱۵۰

۲۳۰,۲۱۶

۱۵۱,۳۰۴

۷۴,۰۶۰

۳,۴۳۷

۱,۴۱۵

۲

بابل

۳۰۸,۶۸۰

۱۰,۳۸۶

۲۹۸,۲۹۴

۱۷۰,۲۲۳

۱۲۲,۳۹۴

۴,۰۶۵

۱,۶۱۲

۳

بابلسر

۹۰,۷۴۶

۲,۷۹۴

۸۷,۹۵۲

۵۳,۰۶۶

۳۳,۴۲۰

۱,۰۱۰

۴۵۶

۴

بهشهر

۱۰۷,۷۹۵

۳,۳۴۳

۱۰۴,۴۵۲

۵۶,۰۸۱

۴۶,۶۶۲

۱,۱۵۷

۵۵۲

۵

تنکابن

۱۱۶,۰۴۱

۳,۱۳۸

۱۱۲,۹۰۳

۷۹,۷۰۷

۳۱,۲۴۵

۱,۴۲۹

۵۲۲

۶

جویبار

۵۱,۱۲۲

۲,۶۲۲

۴۸,۵۰۰

۲۷,۶۳۰

۱۹,۹۴۶

۶۳۹

۲۸۵

۷

چالوس

۸۱,۸۶۵

۳,۱۰۰

۷۸,۷۶۵

۵۳,۲۰۹

۲۴,۱۷۷

۱,۰۰۸

۳۷۱

۸

رامسر

۵۳,۶۸۸

۱,۵۹۹

۵۲,۰۸۹

۳۸,۲۰۸

۱۲,۸۴۹

۷۰۵

۳۲۷

۹

ساری

۳۰۷,۸۹۰

۱۰,۳۶۳

۲۹۷,۵۲۷

۱۹۳,۴۲۸

۹۹,۸۵۲

۳,۰۰۹

۱,۲۳۸

۱۰

سوادکوه

۳۹,۷۵۸

۱,۸۲۷

۳۷,۹۳۱

۲۴,۱۳۷

۱۳,۱۳۰

۵۰۴

۱۶۰

۱۱

سوادکوه شمالی

۲۰,۸۳۹

۷۹۳

۲۰,۰۴۶

۱۲,۱۸۴

۷,۴۷۷

۲۸۵

۱۰۰

۱۲

سیمرغ

۱۴,۸۶۱

۷۰۹

۱۴,۱۵۲

۸,۷۲۰

۵,۱۳۲

۱۹۷

۱۰۳

۱۳

عباس آباد

۴۵,۹۲۸

۱,۷۱۹

۴۴,۲۰۹

۳۱,۵۳۳

۱۱,۹۵۸

۴۹۱

۲۲۷

۱۴

فریدون کنار

۳۹,۵۳۲

۱,۷۱۰

۳۷,۸۲۲

۲۰,۴۹۹

۱۶,۶۷۹

۴۷۰

۱۷۴

۱۵

قائم شهر

۱۵۷,۷۳۶

۵,۷۷۵

۱۵۱,۹۶۱

۹۷,۸۶۴

۵۱,۲۴۲

۱,۹۲۵

۹۳۰

۱۶

کلاردشت

۲۰,۹۸۷

۶۷۱

۲۰,۳۱۶

۱۶,۰۴۸

۳,۹۸۱

۲۱۴

۷۳

۱۷

گلوگاه

۲۷,۷۲۰

۸۹۹

۲۶,۸۲۱

۱۴,۱۷۹

۱۲,۳۰۰

۲۳۲

۱۱۰

۱۸

محمود آباد

۷۵,۱۸۲

۲,۹۰۱

۷۲,۲۸۱

۴۱,۳۵۹

۲۹,۶۳۰

۹۷۴

۳۱۸

۱۹

میاندرود

۳۹,۱۳۳

۱,۴۸۰

۳۷,۶۵۳

۱۹,۳۹۷

۱۷,۶۹۸

۴۰۳

۱۵۵

۲۰

نکا

۷۵,۱۲۸

۲,۴۵۹

۷۲,۶۶۹

۲۹,۸۸۴

۴۱,۵۹۲

۸۷۴

۳۱۹

۲۱

نور

۹۸,۰۵۳

۳,۸۹۱

۹۴,۱۶۲

۶۳,۱۷۶

۲۹,۲۳۱

۱,۲۸۳

۴۷۲

۲۲

نوشهر

۹۸,۹۶۶

۴,۱۸۵

۹۴,۷۸۱

۶۵,۰۵۳

۲۷,۸۲۰

۱,۴۱۹

۴۸۹

جمع

۲,۱۱۰,۰۱۶

۷۴,۵۱۴

۲,۰۳۵,۵۰۲

۱,۲۶۶,۸۸۹

۷۳۲,۴۷۵

۲۵,۷۳۰

۱۰,۴۰۸

 • استان مرکزی:

ردیف

شهرستان

تعداد کل آراء ماخوذه

تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه

تعداد برگ های رأی صحیح

تعداد آرای   حسن روحانی

تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا

۱

اراک

۲۹۸,۴۱۹

۹,۷۵۶

۲۸۸,۶۶۳

۱۴۹,۵۰۷

۱۳۳,۰۹۸

۴,۳۶۹

۱,۶۸۹

۲

محلات

۳۰,۱۰۲

۷۳۶

۲۹,۳۶۶

۱۷,۲۸۶

۱۱,۴۲۱

۴۳۳

۲۲۶

۳

کمیجان

۲۳,۵۳۹

۵۵۳

۲۲,۹۸۶

۶,۴۳۲

۱۶,۱۲۳

۳۳۰

۱۰۱

۴

فراهان

۲۲,۴۷۸

۹۷۳

۲۱,۵۰۵

۸,۲۲۸

۱۲,۸۸۲

۲۸۸

۱۰۷

۵

ساوه

۱۲۳,۷۷۰

۳,۵۹۲

۱۲۰,۱۷۸

۶۷,۴۷۴

۵۰,۴۲۸

۱,۵۲۱

۷۵۵

۶

زرندیه

۴۷,۲۴۲

۱,۶۴۴

۴۵,۵۹۸

۲۱,۳۶۱

۲۳,۳۴۸

۶۸۷

۲۰۲

۷

دلیجان

۳۱,۷۳۲

۱,۲۲۰

۳۰,۵۱۲

۱۶,۹۹۶

۱۳,۰۱۲

۳۹۲

۱۱۲

۸

خنداب

۳۴,۰۹۶

۱,۴۰۵

۳۲,۶۹۱

۱۱,۴۸۲

۲۰,۵۵۷

۴۸۳

۱۶۹

۹

تفرش

۲۲,۴۴۹

۸۳۷

۲۱,۶۱۲

۱۲,۰۸۴

۹,۰۸۷

۳۳۶

۱۰۵

۱۰

آشتیان

۱۴,۸۱۷

۸۲۴

۱۳,۹۹۳

۶,۳۲۲

۷,۳۳۲

۲۳۴

۱۰۵

۱۱

خمین

۶۳,۶۲۳

۱,۶۲۵

۶۱,۹۹۸

۲۵,۱۹۵

۳۵,۴۸۲

۹۸۸

۳۳۳

۱۲

شازند

۸۴,۲۹۱

۳,۴۵۸

۸۰,۸۳۳

۳۴,۵۳۷

۴۴,۳۷۵

۱,۳۸۸

۵۳۳

مجموع

۷۹۶,۵۵۸

۲۶,۶۲۳

۷۶۹,۹۳۵

۳۷۶,۹۰۴

۳۷۷,۱۴۵

۱۱,۴۴۹

۴,۴۳۷

 • استان هرمزگان:

ردیف

شهرستان

تعداد کل آراء ماخوذه

تعداد برگ های رای باطله  ماخوذه

تعداد برگ های رأی صحیح

تعداد آرای   حسن روحانی

تعداد آرای   سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای  سید مصطفی میر سلیم

تعداد آرای  سید مصطفی هاشمی طبا

۱

ابوموسی

           ۳,۷۱۳

            ۷۰

          ۳,۶۴۳

          ۱,۰۰۰

           ۲,۶۰۰

           ۳۰

           ۱۳

۲

بستک

         ۳۹,۰۴۹

        ۲,۴۸۵

        ۳۶,۵۶۴

        ۳۴,۱۲۷

           ۲,۱۴۳

          ۱۶۵

          ۱۲۹

۳

بشاگرد

         ۱۷,۱۸۷

          ۱۱۹

        ۱۷,۰۶۸

          ۲,۲۰۹

         ۱۴,۸۰۲

           ۴۲

           ۱۵

۴

بندرعباس

       ۳۲۱,۵۶۳

        ۸,۲۰۹

      ۳۱۳,۳۵۴

       ۱۸۲,۷۸۹

       ۱۲۴,۷۵۲

       ۳,۸۸۴

       ۱,۹۲۹

۵

بندرلنگه

         ۸۲,۷۱۳

        ۳,۱۳۷

        ۷۹,۵۷۶

        ۵۷,۴۹۵

         ۲۰,۶۹۰

          ۹۵۳

          ۴۳۸

۶

بندرخمیر

         ۲۸,۸۱۷

          ۸۶۹

        ۲۷,۹۴۸

        ۲۳,۸۵۰

           ۳,۷۲۲

          ۲۲۲

          ۱۵۴

۷

پارسیان

         ۲۴,۸۹۰

        ۱,۲۳۷

        ۲۳,۶۵۳

        ۱۸,۷۴۴

           ۴,۷۵۳

           ۹۴

           ۶۲

۸

رودان

         ۶۹,۷۲۱

          ۹۴۳

        ۶۸,۷۷۸

        ۱۴,۶۱۴

         ۵۳,۴۱۷

          ۴۷۰

          ۲۷۷

۹

جاسک

         ۳۰,۹۱۳

          ۷۲۵

        ۳۰,۱۸۸

        ۲۲,۴۶۹

           ۷,۴۷۲

          ۱۵۰

           ۹۷

۱۰

حاجی آباد

         ۴۳,۹۴۱

        ۱,۰۷۴

        ۴۲,۸۶۷

        ۲۱,۲۸۵

         ۲۱,۱۱۱

          ۳۱۵

          ۱۵۶

۱۱

سیریک

         ۲۱,۹۶۱

          ۶۱۶

        ۲۱,۳۴۵

        ۱۵,۳۲۸

           ۵,۸۲۸

          ۱۰۶

           ۸۳

۱۲

قشم

         ۷۴,۱۰۲

        ۲,۱۴۰

        ۷۱,۹۶۲

        ۵۶,۰۹۶

         ۱۴,۸۸۳

          ۵۱۵

          ۴۶۸

۱۳

میناب

       ۱۲۹,۵۰۷

        ۲,۳۸۴

      ۱۲۷,۱۲۳

        ۳۰,۶۴۹

         ۹۴,۲۱۵

       ۱,۶۳۱

          ۶۲۸

مجموع

       ۸۸۸,۰۷۷

      ۲۴,۰۰۸

      ۸۶۴,۰۶۹

       ۴۸۰,۶۵۵

       ۳۷۰,۳۸۸

       ۸,۵۷۷

       ۴,۴۴۹

 • استان همدان:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

همدان

   ۳۴۳,۴۳۱

   ۸,۵۶۴

  ۳۳۴,۸۶۷

   ۱۷۰,۷۰۰

   ۱۵۶,۳۷۹

   ۵,۵۷۷

   ۲,۲۱۱

۲

ملایر

   ۱۴۵,۳۰۱

   ۴,۹۴۰

  ۱۴۰,۳۶۱

    ۶۵,۹۲۹

    ۷۱,۲۳۹

   ۲,۳۸۵

      ۸۰۸

۳

نهاوند

   ۱۰۲,۴۶۹

   ۳,۹۹۹

   ۹۸,۴۷۰

    ۴۳,۹۲۸

    ۵۲,۵۷۶

   ۱,۴۰۳

      ۵۶۳

۴

تویسرکان

    ۶۴,۰۴۶

   ۲,۳۵۱

   ۶۱,۶۹۵

    ۲۹,۴۲۶

    ۳۱,۱۱۳

     ۸۶۳

      ۲۹۳

۵

بهار

    ۷۲,۶۰۹

   ۲,۰۵۶

   ۷۰,۵۵۳

    ۲۳,۵۱۸

    ۴۵,۴۸۲

   ۱,۱۰۴

      ۴۴۹

۶

اسدآباد

    ۵۹,۳۰۲

   ۲,۰۷۶

   ۵۷,۲۲۶

    ۲۷,۶۶۰

    ۲۸,۴۳۹

     ۷۹۰

      ۳۳۷

۷

رزن

    ۶۵,۶۷۴

   ۲,۰۳۸

   ۶۳,۶۳۶

    ۲۶,۷۵۱

    ۳۵,۴۸۵

   ۱,۰۶۸

      ۳۳۲

۸

کبودرآهنگ

    ۷۴,۹۷۸

   ۲,۱۹۸

   ۷۲,۷۸۰

    ۲۰,۹۲۳

    ۵۰,۱۳۷

   ۱,۲۵۱

      ۴۶۹

۹

فامنین

    ۲۳,۴۹۰

     ۷۶۵

   ۲۲,۷۲۵

      ۹,۸۰۱

    ۱۲,۴۵۱

     ۳۰۵

      ۱۶۸

مجموع

   ۹۵۱,۳۰۰

 ۲۸,۹۸۷

  ۹۲۲,۳۱۳

   ۴۱۸,۶۳۶

   ۴۸۳,۳۰۱

 ۱۴,۷۴۶

   ۵,۶۳۰

 • استان یزد:

ردیف

نام شهرستان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

تعداد آرای حسن روحانی

تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی

تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم

تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا

۱

ابرکوه

        ۲۹,۸۶۰

            ۷۸۲

        ۲۹,۰۷۸

       ۱۴,۱۸۰

       ۱۴,۵۹۸

          ۲۰۲

           ۹۸

۲

اردکان

        ۵۱,۴۹۲

        ۱,۴۲۷

        ۵۰,۰۶۵

       ۳۳,۳۳۰

       ۱۵,۹۱۲

          ۵۳۳

        ۲۹۰

۳

اشکذر

        ۱۹,۰۴۳

            ۴۵۳

        ۱۸,۵۹۰

       ۱۲,۹۷۴

          ۵,۳۳۳

          ۲۰۹

          ۷۴

۴

بافق

        ۲۶,۲۳۵

            ۷۳۱

        ۲۵,۵۰۴

         ۸,۸۶۵

       ۱۶,۲۰۷

         ۳۴۵

           ۸۷

۵

بهاباد

        ۱۳,۵۸۰

            ۳۵۱

        ۱۳,۲۲۹

         ۴,۸۱۳

          ۸,۲۵۶

          ۱۲۲

           ۳۸

۶

تفت

        ۴۹,۱۴۲

            ۹۶۴

        ۴۸,۱۷۸

       ۳۳,۰۹۵

       ۱۴,۵۵۶

          ۳۵۶

        ۱۷۱

۷

خاتم

        ۲۱,۷۶۶

            ۵۶۳

        ۲۱,۲۰۳

       ۱۱,۲۱۳

          ۹,۷۵۶

          ۱۶۷

           ۶۷

۸

مهریز

        ۴۱,۹۶۴

            ۹۰۰

        ۴۱,۰۶۴

       ۲۸,۹۱۰

       ۱۱,۶۹۸

          ۳۰۶

        ۱۵۰

۹

میبد

        ۵۴,۱۴۳

        ۱,۸۲۶

        ۵۲,۳۱۷

       ۲۶,۸۸۶

       ۲۴,۵۷۰

          ۵۶۵

        ۲۹۶

۱۰

یزد

      ۳۲۵,۹۸۴

        ۶,۶۵۸

      ۳۱۹,۳۲۶

     ۲۲۸,۷۲۹

       ۸۵,۶۲۸

      ۳,۳۴۰

     ۱,۶۲۹

مجموع

      ۶۳۳,۲۰۹

      ۱۴,۶۵۵

      ۶۱۸,۵۵۴

     ۴۰۲,۹۹۵

     ۲۰۶,۵۱۴

      ۶,۱۴۵

     ۲,۹۰۰

جدول تجمیعی کل آراء در داخل و خارج کشور:

تجمیع نتایج  شمارش  آرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

ردیف

نام استان

تعداد کل آرای مأخوذه

تعداد آرای باطله مأخوذه

تعداد آرای صحیح

حسن روحانی

 سید ابراهیم رئیس الساداتی

 سید مصطفی آقا میر سلیم

 سید مصطفی هاشمی طبا

۱

آذربایجان شرقی

۲,۰۵۷,۸۶۳

۷۲,۷۱۱

۱,۹۸۵,۱۵۲

۱,۲۸۱,۰۲۰

۶۶۲,۲۶۳

۲۷,۶۲۴

۱۴,۲۴۵

۲

آذربایجان غربی

۱,۶۱۰,۳۸۰

۷۳,۸۸۰

۱,۵۳۶,۵۰۰

۱,۰۳۰,۲۸۶

۴۷۳,۸۵۷

۱۸,۳۸۶

۱۳,۹۷۱

۳

اردبیل

۷۰۴,۵۱۶

۱۸,۵۶۵

۶۸۵,۹۵۱

۴۱۲,۷۳۵

۲۶۱,۰۵۶

۸,۵۴۳

۳,۶۱۷

۴

اصفهان

۲,۵۸۷,۹۷۵

۸۴,۷۵۹

۲,۵۰۳,۲۱۶

۱,۴۰۱,۴۸۲

۱,۰۴۵,۹۳۲

۳۷,۷۷۵

۱۸,۰۲۷

۵

البرز

۱,۲۷۵,۲۲۵

۳۰,۲۵۳

۱,۲۴۴,۹۷۲

۸۳۲,۰۴۵

۳۹۰,۴۸۸

۱۶,۵۳۳

۵,۹۰۶

۶

ایلام

۳۴۱,۴۳۶

۱۵,۵۶۴

۳۲۵,۸۷۲

۱۸۸,۹۲۵

۱۳۳,۰۲۳

۲,۷۸۱

۱,۱۴۳

۷

بوشهر

۵۷۳,۱۷۱

۱۵,۲۹۸

۵۵۷,۸۷۳

۳۲۸,۸۰۶

۲۲۳,۲۷۸

۳,۸۰۸

۱,۹۸۱

۸

تهران

۶,۲۱۴,۵۹۱

۱۳۸,۳۵۹

۶,۰۷۶,۲۳۲

۴,۰۴۵,۳۵۷

۱,۹۱۸,۳۹۰

۸۲,۶۲۵

۲۹,۸۶۰

۹

چهارمحال و بختیاری

۵۱۸,۲۳۴

۱۴,۵۷۴

۵۰۳,۶۶۰

۲۷۲,۹۱۷

۲۲۲,۳۱۳

۶,۱۲۰

۲,۳۱۰

۱۰

خراسان جنوبی

۴۷۰,۷۶۱

۵,۳۷۶

۴۶۵,۳۸۵

۱۵۹,۴۳۲

۳۰۱,۹۷۶

۲,۹۱۷

۱,۰۶۰

۱۱

خراسان رضوی

۳,۴۵۶,۳۸۲

۵۹,۳۴۵

۳,۳۹۷,۰۳۷

۱,۴۳۷,۳۸۲

۱,۹۰۳,۰۶۷

۴۲,۵۱۲

۱۴,۰۷۶

۱۲

خراسان شمالی

۵۲۲,۲۷۵

۱۰,۱۲۹

۵۱۲,۱۴۶

۲۳۱,۳۱۳

۲۷۲,۶۹۰

۶,۰۲۷

۲,۱۱۶

۱۳

خوزستان

۲,۲۶۴,۶۱۱

۱۱۰,۵۷۹

۲,۱۵۴,۰۳۲

۱,۱۹۴,۴۲۳

۹۲۰,۹۷۰

۲۳,۵۰۷

۱۵,۱۳۲

۱۴

زنجان

۵۸۴,۴۳۳

۱۶,۸۰۸

۵۶۷,۶۲۵

۲۶۰,۰۴۹

۲۹۴,۶۰۳

۹,۷۶۰

۳,۲۱۳

۱۵

سمنان

۴۰۳,۶۰۵

۱۲,۸۱۰

۳۹۰,۷۹۵

۱۸۲,۲۷۹

۲۰۰,۶۵۸

۵,۷۵۸

۲,۱۰۰

۱۶

سیستان و بلوچستان

۱,۲۱۳,۱۲۴

۱۴,۴۵۶

۱,۱۹۸,۶۶۸

۸۷۵,۶۹۴

۳۱۴,۵۰۲

۵,۴۰۱

۳,۰۷۱

۱۷

فارس

۲,۵۱۶,۵۷۸

۵۹,۵۹۲

۲,۴۵۶,۹۸۶

۱,۵۲۵,۷۹۲

۹۰۴,۰۰۱

۱۸,۰۷۸

۹,۱۱۵

۱۸

قزوین

۷۳۶,۳۸۹

۲۱,۱۴۴

۷۱۵,۲۴۵

۳۹۵,۹۱۱

۳۰۳,۴۶۹

۱۱,۹۰۷

۳,۹۵۸

۱۹

قم

۶۱۱,۴۷۸

۲۲,۹۲۱

۵۸۸,۵۵۷

۲۱۹,۴۴۳

۳۵۰,۲۶۹

۱۳,۳۲۷

۵,۵۱۸

۲۰

کردستان

۶۹۴,۰۳۱

۵۲,۳۷۷

۶۴۱,۶۵۴

۴۶۷,۷۰۰

۱۵۵,۰۳۶

۱۰,۲۴۱

۸,۶۷۷

۲۱

کرمان

۱,۵۷۴,۳۹۳

۳۳,۱۹۶

۱,۵۴۱,۱۹۷

۸۰۴,۸۰۵

۷۱۷,۵۸۰

۱۲,۳۱۰

۶,۵۰۲

۲۲

کرمانشاه

۱,۰۶۶,۷۵۴

۴۰,۲۳۱

۱,۰۲۶,۵۲۳

۶۹۹,۶۶۶

۳۱۳,۸۹۶

۸,۷۸۸

۴,۱۷۳

۲۳

کهگیلویه و بویراحمد

۳۷۶,۷۳۰

۸,۲۰۵

۳۶۸,۵۲۵

۱۸۷,۱۶۶

۱۷۹,۰۲۸

۱,۷۱۷

۶۱۴

۲۴

گلستان

۱,۰۱۴,۰۶۶

۲۲,۲۷۸

۹۹۱,۷۸۸

۶۱۶,۹۹۹

۳۶۱,۴۷۲

۸,۶۸۶

۴,۶۳۱

۲۵

گیلان

۱,۵۶۵,۳۷۷

۵۳,۶۱۲

۱,۵۱۱,۷۶۵

۱,۰۴۳,۷۸۰

۴۴۳,۳۰۹

۱۶,۹۲۵

۷,۷۵۱

۲۶

لرستان

۸۶۲,۲۵۷

۲۳,۲۵۴

۸۳۹,۰۰۳

۴۵۹,۱۹۰

۳۶۷,۹۵۵

۸,۵۴۴

۳,۳۱۴

۲۷

مازندران

۲,۱۱۰,۰۱۶

۷۴,۵۱۴

۲,۰۳۵,۵۰۲

۱,۲۶۶,۸۸۹

۷۳۲,۴۷۵

۲۵,۷۳۰

۱۰,۴۰۸

۲۸

مرکزی

۷۹۶,۵۵۸

۲۶,۶۲۳

۷۶۹,۹۳۵

۳۷۶,۹۰۴

۳۷۷,۱۴۵

۱۱,۴۴۹

۴,۴۳۷

۲۹

هرمزگان

۸۸۸,۰۷۷

۲۴,۰۰۸

۸۶۴,۰۶۹

۴۸۰,۶۵۵

۳۷۰,۳۸۸

۸,۵۷۷

۴,۴۴۹

۳۰

همدان

۹۵۱,۳۰۰

۲۸,۹۸۷

۹۲۲,۳۱۳

۴۱۸,۶۳۶

۴۸۳,۳۰۱

۱۴,۷۴۶

۵,۶۳۰

۳۱

یزد

۶۳۳,۲۰۹

۱۴,۶۵۵

۶۱۸,۵۵۴

۴۰۲,۹۹۵

۲۰۶,۵۱۴

۶,۱۴۵

۲,۹۰۰

خارج از کشور

۱۷۰,۲۹۰

۱,۸۶۸

۱۶۸,۴۲۲

۱۳۵,۹۷۶

۳۰,۸۹۰

۱,۰۲۰

۵۳۶

جمع کل

۴۱,۳۶۶,۰۸۵

۱,۲۰۰,۹۳۱

۴۰,۱۶۵,۱۵۴

۲۳,۶۳۶,۶۵۲

۱۵,۸۳۵,۷۹۴

۴۷۸,۲۶۷

۲۱۴,۴۴۱

لینک کوتاه خبر: