در تکاپوی برابری یادداشتی از یاسر محمدزادەاقدم

  در طول تاریخ ، مرزهایی چون نژاد ، فرهنگ ، مذهب، جنسیت ، طبقه‌ی اجتماعی ، طبقه‌ی اقتصادی  و … آدمیان را به مثابه بلوک‌هایی مجزا از یکدیگر جدا کرده و بعضی را بر بعض دیگر قدرت بخشیده است. اگرچه به پنداشت برخی نویسندگان و تحلیلگران، این مرزها اصیل و نازدودنی‌اند ولی تلاش‌های خردمندان و […]

 

در طول تاریخ ، مرزهایی چون نژاد ، فرهنگ ، مذهب، جنسیت ، طبقه‌ی اجتماعی ، طبقه‌ی اقتصادی  و … آدمیان را به مثابه بلوک‌هایی مجزا از یکدیگر جدا کرده و بعضی را بر بعض دیگر قدرت بخشیده است. اگرچه به پنداشت برخی نویسندگان و تحلیلگران، این مرزها اصیل و نازدودنی‌اند ولی تلاش‌های خردمندان و کنشگران اجتماعی در طول اعصار مختلف برای کمرنگ کردن این خط فاصله‌ها و پُررنگ کردن اصل جهان شمول #برابری ، توفیقات شگرفی داشته است.

این تکاپو ها به ما آموخته اند که گرچه نمی‌توان اختلافات را از میان برداشت، اما می‌توان با برجسته کردن ارزش‌ها و گوهرهایی چون برابری ، مابین مرزهای انسانی ارتباط برقرار کرد و نه تنها از تبدیل شدن تفاوت ها به کینه جلوگیری کرد، بلکه صلح و دوستی بین ملتهای همزیست را تعمیق بخشید.

مفهوم #برابری که عبارت است: انسان‌ها صرفنظر از صفات و خصوصیات فردی نظیر ملیّت ، مذهب ، جنسیت و… تحت سیطره نظم حقوقی_اجتماعی واحدی قرار گرفته و از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار شوند. بعبارت دیگر ؛ اولا_در تمامی روابط بین انسان‌ها باید دیالکتیک قانون حکمفرما باشد و ثانیا_تمامی ملت ها ” به جهت اتصاف به انسانیت” در برابر حاکمیت‌ قانون برابر باشند.

تحلیل و کاوش این اصل برای شناخت دقیق و نحوه اِعمال و اجرای آن ضروری است ، ولی پرداختن به آن مجالی فراخ‌تر از این یادداشت کوتاه می‌طلبد.

سرآمد تمام کوشش ها و کُنش‌های برابری طلبانه، اخیرا مبارزات انتخاباتی در استان بود برای نیل به مساوات حقوقی در دوران معاصر
روز ۱۱‌ اسفند نیز بمنظور حق‌گذاری در برابر این مبارزات مساوات خواهانه توسط مردمان کورد در استان‌ به عنوان یک روز‌ تاریخی در استان باید نام‌گذاری شود

باید اذعان کرد که نتیجه مبارزات انتخاباتی در استان‌، باید موجب ترقی جایگاه حقوقی، اجتماعی و مدیریتی کوردها شود؛ مع الوصف کوردها امروز بویژه در استان‌ آ.غ از حاکمیت انتظار دارند که‌ در سطوح‌ اول مدیریتی استان از نخبگان‌ اقتصادی و سیاسی کورد در استان استفاده شود

نابرابری های مدیریتی در استان بیش از آنکه ناشی از نظام های سیاسی غیرعادلانه باشد قدمتی چند صد ساله دارد و امروز باید در استان ریشه کن شود و برابری و برادری در استان‌ ا.غ نهادینه شود

نابرابری از ویژگی ها و اوصاف جوامع بشری در طول تاریخ بوده است. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف اتفاق‌ نظر گسترده ای در مورد همزیستی ملیتها وجود داشته و علیرغم پیشرفت‌های فراوان در دنیای مترقی برای زدودن این ظلم سیستماتیک ، بقایای این تفکرات کم و بیش به حیات خود ادامه می‌دهد.
نکته دیگری که باید به آن پرداخت این است تفرقە در استان همواره موجب توزیع نابرابر قدرت ، توزیع نابرابر ثروت و از همه مهمتر توزیع نابرابر موقعیت ها و فرصت‌های اجتماعی بین ملیتهای همزیست در استان‌ا.غ شده است.

با وجود اینکه نابرابری در نهادهای خانواده ، آموزش ، سیاست ، اجتماع و … هویدا است ولی شاید بتوان گفت نمود بارز این نابرابری در نظام توزیع مدیریتی در استان ا.غ مشهود و نمایانگر است کە باید منتخبان مردم در مجلس دوازدهم بە این نابرابری پایان دهند و مشارکت مردم کورد در انتخابات باید با حذف تمامی مظاهر تبعیض‌آلود در سیستم مدیریتی استان و مبنای آرمان برابری و برادری باشد