پیرانشهر روداو صدهزار مخاطبی؛ فرصت کارگزاری تغییر و توسعه اجتماعی؛ اقتصادی؛ فرهنگی پیرانشهر

پیرانشهر روداو صدهزار عددی شد؛ شاید به لحاظ خبری صرفاً یک کلمه و یک عدد باشد ولی واقعیت این است که اعداد معنای اجتماعی دارند و مهم تر از اینکه اعداد معنای اجتماعی دارند به پشتوانه وجود رسانه میتوانند کارگزار تغییر باشند. آنچه بیش از پیش این موضوع را مهم می کند این است که […]

پیرانشهر روداو صدهزار عددی شد؛ شاید به لحاظ خبری صرفاً یک کلمه و یک عدد باشد ولی واقعیت این است که اعداد معنای اجتماعی دارند و مهم تر از اینکه اعداد معنای اجتماعی دارند به پشتوانه وجود رسانه میتوانند کارگزار تغییر باشند. آنچه بیش از پیش این موضوع را مهم می کند این است که کارگزاران تعبیر در جامعه مدرن جدید تغییر کرده اند. بنا به روایت مک لوهان که جهان دهکده ای بیش نیست؛ با توجه به تاثیرات رسانه ها آن وقت است که می توان گفت این رسانه منطقه مرزی پیرانشهر با عدد حدودی نصف جمعیت شهرستان می تواند کارکرد کارگزاری تغییر در تمام ابعاد سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی را داشته باشد.
در عصری که افکار عمومی بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد و در اصلی که اخبار زرد به معنای جمع آوری کردن اخباری که به جهت جذب مخاطب بیشتر تولید خبر می کنند؛ رسانه پیرانشهر روداو میتواند با اتکاء به نکات زیر بیشتر از عدد ۱۰۰ هزاری خود کارگزار تغییر باشد
اول اینک از آنجا که بدون شک پرمخاطب‌ترین رسانه محلی در منطقه مرزی پیرانشهر است سیر تکوینی این رسانه نشان می دهد که مملو از تجارب حوزه‌ای فرهنگی؛ اجتماعی؛ سیاسی و اقتصادی است که با تغییر رویکرد مدیران و کارگزاران این ۴ بخش تغییراتی نیز در وجه اثرگذاری؛ مطالبه گری؛ پرسشگری این رسانه مشهود قابل رویت است؛ لذا این رسانه اگر میخواهد همچنان نام نیک با اثرگذاری مثبت را در جامعه محلی داشته باشد؛لازم است که حتماً در نظر داشته باشد که منطقه مرزی پیرانشهر درمسیر گذر از سه مرحله توسعه منطقه‌ای همچنان با درد توسعه نامتوازن دست به گریبان است و این درد به زودی حل نخواهد شد و رفع توسعە نامتوازن موجود در یک حرکت روبەجلو نیازمندکارگزاری موثر رسانە درمطالبه گری مبتنی بر داشتەها و دانستەهای صحیح و متقن محلی میتواند تحقق یابد.
نکتە دوم اینکە همچنان که در یادداشت قبلی به مناسبت پنجاه هزاری شدنش خاطرنشان کردم نکات مطرح شده در انجا هنوز زنده اند و همچنان مطرح اند.
در بخش سیاسی همچنان که عرض کردم رسانه حق وابستگی سیاسی به دولت های متغیر را ندارد؛ اگر چە غیرمستقیم دارند؛ لذا همچنان باید منتقد هر دولت مستقر در نظام موجود بر اساس منافع منطقه مرزی پیرانشهر باشد؛ این رسانە باید در بعد سیاسی مطالبه‌گر صدای مرزنشینان منطقه باشد؛صدایی که به این زودیها به جهت اینکه منافع منطقه‌ای همچنان ماندگار و همچنان در تلاش برای کمرنگ کردن و بی اهمیت کردنشان هستند؛ لازم است بلند و رسا باشد.
نکتە سوم اینکە دربعد فرهنگی با توجه به اثرگذاری بیشتر اکنونی در جامعه محلی به جهت مخاطبان بیشتر؛ مجددا نیاز به این است کە مسائل زنان ؛جوانان ؛حاشیه نشینان شهری و افراد آسیب پذیر اجتماعی را همچنان به عنوان اولویت های اول مسائل جدی مطرح کنند؛ رفتارهای فرهنگی شهروندان خصوصاً در حوزه حمل و نقل؛ تصادفات جاده‌ای؛رفتارهای بین فردی همچنان باید مبتنی بر این کارگزاری تغییر نگرش باشد زیرا رسانه می‌تواند کارگزار توسعه رفتار فردی و تغییر رفتار فردی در جامعه محلی پیرانشهر باشد.
نکتە چهارم؛ بی تفاوتی اجتماعی نخبگان شهری؛ متخصصین؛ اندیشمندان و مطلعین کلیدی یکی از آسیبهای جدی جامعه نخبگی منطقه مرزی پیرانشهر است؛ این رسانه اکنون با این ظرفیت مخاطب زیاد میتواند پل ارتباطی بین دانستەها و داشتەهای فکری این قشر از جامعه با مردم در وهلە اول و مسئولین باشد.
نکتە پنجم اینکە نهاد خانواده به عنوان یکی از نهادهای اصلی جامعه دچار آسیب های جدی در منطقه مرزی پیرانشهر است؛ اعتیاد جوانان؛ طلاق عاطفی؛ تهی شدگی روابط عاطفی؛ فرزند کشی؛خشونت خانوادگی؛ خشونت روانی و کلامی از مسائل رو به ازدیاد در مناطق مرزی پیرانشهر است؛ لذا رسالت این رسانه با این میزان مخاطب اثرگذاری در تغییر رویه و تغییر اندیشه؛ آگاهی و تغییر افکار مردم باشد؛ بسیار جدی است که همچنان مسائل اجتماعی جز مسائل فراموش شده در نظام اجتماعی منطقه مرزی پیرانشهر است؛ چون آنچه اهمیت دارد مسائل اقتصادی و پول و واسطەگری مالی همسو با توسعه نامتوازن است.
توسعە منطقه مرزی پیرانشهر توسعه نامتوازن است چون اقتصاد و پول اولویت جدی است؛ فارغ از اینکه بخش‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی این جامعه نیازمند گفتگوی اجتماعی؛ از طریق افکار عمومی در باب موضوعات بسیار جدی هستند که نسل بعدی را متاثر می سازد.
نکته ششم اینکه رسانه پیرانشهر میتواند منبع توسعه و یادگیری کسب و کارهای جدید و اینترنتی باشد؛ بدون در نظر گرفتن صرف خواسته های مالی تبلیغاتی خود باشد. این رسانه می‌تواند تاکید دارم کع می‌تواند کارگزار توسعه کسب و کارهای محلی؛ ظرفیت محور و اینترنتی در منطقه باشد. می‌تواند کارگزار یادگیری مردم منطقه در باب فرصتهای اقتصادی سرمایه‌گذاری در منطقه باشد.

می‌تواند کارگزار استفاده از ظرفیتهای منطقه از طریق شبکه های اینترنتی جدید باشد؛
در آخر رسانه پیرانشهر روداو میتواند حامی محذوفین اقتصادی باشد که در یک شهر تحت سیطره نظام پولی موجود سرمایه اولیه بسیار کمی دارند؛ فرصتی است تا کالای مرزی را در مناطق مرکزی ایران ارائه دهند.
این رسانه اکنون با صد هزار نفری شدنش بیشتر از هر وقت دیگر انتظار می‌رود که صدای مردم مرزنشین باشد؛صدای مطالبه مردمی؛ صدای توسعه نامتوازن منطقه ای؛ صدای مطالبه از کارگزاران موثر منطقه مرزی پیرانشهر باشد کارگزارانی که صرفاً بر اساس انتخاب های سیاسی یک جایگاه قرار نگرفته‌اند بلکه کارگزارانی هستند که باید در خدمت و در راستای منافع عمومی جامعه محلی باشد؛ لذا اگر امروز رسانه دوبرابری به لحاظ مخاطب شده است؛ قطعاً انتظارات منطقی و مستدل و به حق جامعه مرزی از این رسانه با تصاعد هندسی چند برابر شده است. این رسانه دیگر مالکش مردمان این خطەاند؛ چون آنها هستند که اعتبار بخشیدەاند. امیدواریم این رسانه بتواند بستر گفتگوی مخالفان موجود را نیز در انتقاد سازندە فراهم کند ؛بتواند صدای مطرودین سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی باشد؛ بتواند صدای حاشیه نشینان؛ صدای ناکامان اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه مرزی برای شنیده شدن و دیده شدن باشد چنانکه قبلاً هم خاطرنشان کردم رسانه ای مردم است کە محلی است که در راستای منافع منطقه‌ای و در راستای توسعه متوازن منطقه‌ای حرکت کند.

 

یادداشتی از دکتر کامل دلپسند پژوهشگر مرز و توسعه و کارآفرین اجتماعی اقتصادی