مدیریت شهری_و مدیریت امراض_ویروس های واگیر دار در محیط های جغرافیایی / یادداشتی از محمد خالد مام رش کارشناس جغرافیایی شهری و ایران

یکی از موئلفەی های مهم درمدیریت شهری_ برنامە ریزی های محیطی مربوط به سلامت جامعه، آمار و علل مرگ میر در آن جامعه است،در گذشته مهمترین عامل مرگ و میر ابتلا بە بیماری های عفونی و واگیر دار بودە است اما امروزە همراه با تحولات ایجاد شدە نوع بیماری ها نیز تغییر کردە است بە […]

یکی از موئلفەی های مهم درمدیریت شهری_ برنامە ریزی های محیطی مربوط به سلامت جامعه، آمار و علل مرگ میر در آن جامعه است،در گذشته مهمترین عامل مرگ و میر ابتلا بە بیماری های عفونی و واگیر دار بودە است اما امروزە همراه با تحولات ایجاد شدە نوع بیماری ها نیز تغییر کردە است بە طوریکه بیماری های عفونی جای خود را به بیماری های قلبی و عروقی داده است(urban managment)
همانطور که جمعیت جهان روبه افزایش و اقتصاد جهان درحال تغییر است مناطق نیز به گونه ای تغییر میکنند که احتمال بروز بیماری ها را افزایش میدهند یا ایمنی در مقابل آن را بیشتر میسازند متغیرهای جغرافیایی درباره سلامت”برای مدت ها با عناوین میان رشتە ای همچون پاتولوژی جغرافیایی،اکولوژی پزشکی،توپوگرافی پزشکی،اپیدمیولوژی جغرافیایی،ژئومدیسین مطالعه شده اند(schaerstorm,1996,64)
شناسایی الگو و علل بروز مرگ و مقابله با عوامل سبب ساز آن یکی از مناسبترین راهبردها برای افزایش طول عمر بشر است به منظور تامین عمر طولانی باید الگوی مرگ و میر در جامعه را شناسایی کرد و برای مقابله با علل مرگ زودرس چاره ای اندیشید و با آن مقابله کرد
مرگ ،امر همه گیر و گریز ناپذیر است و از آنجا که مرگ یک انسان دردناک و تحمل آن سخت است بنابراین انسان ها از دیرباز تلاش میکردند با شناخت عوامل موثر با مرگ و میر زمان و وقوع آن را به تاخیر بیاندازند همیشه این امید وجود داشته است که میتوان آن را تحت کنترل درآورد و درنتیجه ی همین تلاش ها بود که بر عمر کوتاه آدمی افزوده شد و امید به زندگی که در گذشته به بالاتر از ۳۵سال نمیرسید اکنون بالای ۷۵سال رسیدە است بدین ترتیب بعداز انقلاب صنعتی و همزمان با تحولات اساسی در زمینه های گوناگون زندگی ،با کشف آنتی بیوتیک ها و تولید گسترده ی واکسن و دارو،سطح مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته کاهش پیدا کرد در سالهای بعداز جنگ جهانی دوم بدلیل گسترش ارتباطات،،حمل و نقل و بااستفاده از تکنولوژی وارداتی از کشورهای توسعه یافته ،در کشورهای درحال توسعه نیز سطح مرگ و میر بسرعت کاهش پیدا کرده کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست و از لحاظ پیشرفت های علمی_ تکنولوژیکی پزشکی و بهداشتی کمتر از سطوح بالای جهانی نیست و روند کاهش مرگ و میر بعداز انقلاب و دهە های ۶۰بە بالا گواه این امر میباشد
اما موضوع مهم و اساسی شیوع امراض و بیماری واگیری به اسم کووید ۱۹_کرونا میباشد که مرکز اشاعه ی آن از کشور چین و پخش به سرعت آن در نیمی از جهان میباشد که ناشی از عدم مدیریت فضایی و اکولوژی صحیح و در کشور ها و از طرفی دیگر سیاست دولت ها می باشد. متاسفانه به تبع شیوع این ویروس واگیردار سر از دیار و سرزمین ما ایران درآورد
یکی از علل اصلی و انکار ناپذیر ورود این ویروس_بیماری واگیری بە کشور عدم مدیریت فضای و جغرافیایی در اقصا نقاط منطقه ای شهری و روستایی ایران بوده است بدلیل اینکه چناچە قبلا بحث شد عوامل سبب ساز این بحران ها آماده و زمینه رسوخ مهیا بوده است ولی راهکار های مدیریتی به اجرا درنیامدند با مدیریت صحیح و قطع روابط بین المللی در کشور امید آن را داشتیم جلوگیری از ابتلای هزاران نفر در داخل کشور به این ویروس بشود و از طرفی دیگر مردم ابتلا ،اطلاع رسانی قبلی و تجربه کافی در مقابله با این ویروس را نداشته و تا حدی که بسیاری از افراد با به تمسخر گرفتن مبتلا به این بلا شدند
معادلات و معاملات تجاری_ بین المللی رایج ترین جنگ نرمی بوده است که علیه کشور به راه افتاده شد و بعد از گذشت مدتی فراگیر شدن این امراض و به تبع آن رسوخ به این مرز و بوم متاسفانه آمارها تا این روزها خیلی ناخوشایند و تاسف آورند و سلامت جامعه ایرانی به شدت در معرض خطر و دچار تهدید میباشد،امید میرود، اینک کە این ویروس پراکنده شده در اکثر استان ها،مدیران دولتی،استانی،شهری_روستایی سیاست های سلامت سازی و مقابله ی علمی به راه بیافتد کە از جملە راە های تشدید این ویروس ویرانگر ک مرز های بین المللی زمینی _هوایی میباشد تا اطلاع ثانوی بسته شوند،مرز های انسانی تاحدودی بسته شده اند ولی مرزهای تجاری و حمل ونقل جاده ای عبورمرور همچنان باز میباشد که نشانگر وجود خط قرمزدر کشور است، پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر که یکی از خطوط حیاتی کشور می باشد یکی از راه های انتقال این ویروس کشنده در بین مردم پیرانشهر و شهرهای همجوار میباشد زیرا کامیون ها و تریلی های کە مبدا آنها از نقاط مختلف جهان و شهرهای آلوده به این ویروس هست باعث شیوع این بیماری به شهر و گریبان گیر شهروندان میشود لازم است قبل از حاد شدن این امراض چاره ای تدبیر کرد تا با تصمیم های یک قطبی با جان مردم بازی نشود،جان مرزنشیان از شریان های تجاری بااهمیت تر است مدبرانترین تصمیم قرنطینه و بستن مرز است نه صرفا محدود تردد است