من کیَم؟ او کیست؟ یادداشتی در نکوهش قبیله گرایی در انتخابات

من کیَم او کیست؟ تاریخ بە ما ثابت کردە کە در مقولەی انتخابات حرکت نکردن از کوریدورهای فکری صحیح و بە بیراهە بردن تودەی مردم بە سوی تز فکری تاریخ مصرف گذشتە از سوی جمعی از اپورتونیسم ها هموارە خرابەهای بە بار آوردە کە مدت های مدیدی هم طول می کشد تا این ویرانەها بازسازی شود. […]

من کیَم او کیست؟

تاریخ بە ما ثابت کردە کە در مقولەی انتخابات حرکت نکردن از کوریدورهای فکری صحیح و بە بیراهە بردن تودەی مردم بە سوی تز فکری تاریخ مصرف گذشتە از سوی جمعی از اپورتونیسم ها هموارە خرابەهای بە بار آوردە کە مدت های مدیدی هم طول می کشد تا این ویرانەها بازسازی شود.

امروزە در فضای پیش از انتخابات واژهای “من کیَم؟ اوکیست؟”بیشتر از هر چیزی در ذهن اقشار مردم در حال کاوش می باشد. مردم سرگرم شعارهای انتزاعی بافتە شدە ذهن کسانی هستند کە استراتژی موفق آن ها در طول چند دورە انتخابات ” مامش، منگور، پیران، سید، ملا، اغا و کرمانج و...”در سطح شهرمان بودە است. حرف ها و شعارهایی کە در جوامع در حال توسعە از مد نمی افتد و این بە بازی گرفتن ها هموارە شکستی تلخ بر پیکرەی شهرمان وارد کردە است. در دنیای دموکراسی رای همان رای است چە از سوی نخبگان جامعە باشد یا از سوی کسانی کە سواد خواندن و نوشتن ندارند. تحریک و شورانیدن مردم یا بە موازنە کشیدن نا به هنجاری های انتخاباتی هژمونی خاصی می طلبد کە فقط از سوی تودەی مردم می تواند اضمحلال پایگاه فرصت طلب ها را خواستار شد. قدرمسلم بدانند این دورە برای زوال فکر ارتجاعی آن ها در لایەهای ذهنی تودەی مردم، شهر ماهم پا بە پای شهرهای برتر بە سوی آرمان شهر گام برمی دارد و “نه”ی بزرگی به این تفکر قرون وسطای خواهد گفت.

یاسرمحمدزادەاقدم

 

لینک کوتاه: https://piranshahrrudaw.ir/?p=491