بازتعریفی از سلامت روان

[quote bgcolor=”#dbdbdb” arrow=”yes”]پیرانشهر رووداو- تعاریفی از سلامت روان، یادداشتی از کامران حسن پور، دانشجوی روانشناسی دانشگاه پیام نور پیرانشهر[/quote] سلامت از نیازهای اساسی انسان است که در توسعه پایـدارنقش حیـاتی دارد{۱}.مفهـوم سـلامت روان شـامل احـساس درونی خوب بودن و اطمینان ازکارآمدی خـود، اتکـاء بـه خـود،ظرفیت رقابت، وابستگی بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری […]

[quote bgcolor=”#dbdbdb” arrow=”yes”]پیرانشهر رووداو- تعاریفی از سلامت روان، یادداشتی از کامران حسن پور، دانشجوی روانشناسی دانشگاه پیام نور پیرانشهر[/quote]

سلامت از نیازهای اساسی انسان است که در توسعه پایـدارنقش حیـاتی دارد{۱}.مفهـوم سـلامت روان شـامل احـساس درونی خوب بودن و اطمینان ازکارآمدی خـود، اتکـاء بـه خـود،ظرفیت رقابت، وابستگی بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری و هیجانی و غیره میباشد. البته با در نظـر گـرفتن تفاوتهای بین فرهنگها، ارائه تعریف جـامع از سـلامت روان غیرممکن مینماید. با وجود این، بر سر این امر اتفاق نظر وجود دارد که سلامت روان چیزی فراتر از نبود اختلالات روانی است. و آنچه مسلم است این است که حفظ سلامت روان نیـز ماننـد سلامت جسم حائز اهمیت است{۲}.شخصی که سلامت روانی دارد، میتواند ضمن احساس رضایت از زنـدگی، بـا مـشکلات،به طور منطقـی برخـورد نمایـد. بـه عبـارت دیگـر، افـراد دارای سلامت روان، قادرند در عین کسب فردیت، با محیط نیز انطباق یابند{۳}.بهداشــت روانــی کــه یکــی از محورهــای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف است، نقش مهمی در تضمین پویـایی و کارآمـدی هـر جامعـه ایفـا میکند{۴}.سازمان بهداشت جهـانی سـلامتی را رفاه کامل جسمی، روانی و اجتمـاعی و نـه فقـط فقدان بیماری و ناتوانی تعریف میکنـد. سـلامت روان عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ بـا جامعه، شناخت و پذیرش واقعیتهای اجتماعی و قـــدرت ســـازگاری بـــا آنهـــا و شـــکوفایی اســتعدادهای ذاتــی. ارتقــای ســلامت روانــی در جامعه موجب بهبود کیفیت زندگی مـیشـود{۵}.اختلالات عاطفی و روانشناختی از عوامل مهم و رو به تزاید ابتلا، ناتوانی و کاهش کیفیت زنـدگی در تمام جوامع است{۶}.طبق گـزارش سـازمان بهداشت جهانی از هر ۴ نفر ۱نفـر (۲۵%افـراد) در هر مرحله از زندگی از یک یا چند اخـتلال روانـی رنج میبرد{۷}.بـه نقـل از انجمـن ملـی سـلامت روانــی، بــر اســاس گــزارش مرکــز کنتــرل بیمــاریهــای آمریکــا(CDC)8/7 %مــردان و۳/۱۲ %زنان در سنین ۲۴-۱۸ سالگی از مشکلات روانی به ویژه افسردگی رنج میبرند{۸}.

البته با توجه به تغییرات فرهنگی نمی توان تعریف کامل و جامعی از سلامت روان ارائه داد،زیرا شاید در بعضی از فرهنگ ها رقابت جویی و نظافت سخت گیرانه در اولویت باشد و در فرهنگی دیگر اختلال شخصیت محسوب شود،و سلامت روان را می توان متضاد بیماری های روانی تعریف کرد یعنی فرد از نظر بیماری های روانی و نابهنجاری کاملا در امان باشد.

 

منابع

:۱Safair S, Fattahzadeh AA. Gbbal health report in2003,The Cultural institute of great Ibnesine.The ministry of treatment and medical trouning. 1384;12-15.

۲: Abbaszadeh A. The Global health report in 2001, mental health: Darky noomidi no, Tehran,The cultural institute of great Ibne sina. 1382;30-33.

۳: Koushan M, Waghei S, mental Hygiene1, Hth ed, Tehran, Andisheh Rafee Publication.1386;24-26.

۴: Saki K, Kikhaoni S. [The survey of mental health students in the Ilam University of Medical Science]. 2002; 10(34-35): 11-15. (Persian).

۵: Keighobadi S, Asadi Noughabi. [Psychiatric nursing (vol1)]. Tehran: Boshra Publications; 2003. P. 15. (Persian).

۶: Kaveh MH, Shojaeezadeh D, Shahmohammadi D, Eftekhar Ardebili H, Rahimi A, Bolhari J. [Teachers’ role in elementary school mental health: Results of an interventional study]. Payesh, Journal . of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2003; 2(2): 95-103. (Persian) .

۷: Mental and Neurological Disorders. The world health report, 2001. Available from: www.who.int/entity.

۸: National Mental Health Association. Campaign for America’s mental health, 2005. Available from: http://www.nmha.org.