مرزنشینان و توسعه مرگ

یادداشتی از دکتر کامل دلپسندسی رایت ملیز از جامعه شناسانی است که بین “گرفتاری خصوصی” و “موضوعات عمومی ساختار اجتماعی” تمایز قائل شده و وظیفه¬ی عمده¬ی جامعه¬شناسی را نیز درک و تشخیص این دو مسئله از یکدیگر و ارتباط این دو با هم می داند. تقریباً در طی مدت ۵۰ روز گذشته بیشتر اخبار مرگ … ادامه خواندن مرزنشینان و توسعه مرگ