کولبری؛ نیازمند فهم محلی با کارگزاری محلی است

کولبری؛ نیازمند فهم محلی با کارگزاری محلی است یادداشتی از دکتر کامل دلپسند(استاد مدعو جامعه شناسی، پژوهشگر توسعه و فرهنگ) بیش از دوسال است موضوع کولبران؛ با گسترهی متاثرشدگی زیست جهان بیش از ۱۵۰ هزار نفر از ساکنین مرزی غرب کشور؛ مطرح است، هر بار به دلایلی چون: گرفتاری در زیر بهمن، کشته شدن در لب … ادامه خواندن کولبری؛ نیازمند فهم محلی با کارگزاری محلی است