کاسبکاران مرزنشین، طردشدگان اقتصادی بدون حامی

دکتر دلپسند ، استاد پیرانشهری مدعو جامعه شناسی، پژوهشگر توسعه، فرهنگ و شهر : کاسبکاران مرزنشین، طردشدگان اقتصادی بدون حامی دکتر کامل دلپسند ، از اساتید دانشگاه و پژوهشگر در عرصه های مختلف اجتماعی در یادداشتی به وضعیت ادامه انسداد مرزهای غربی کشور پرداخته است که بشرح ذیل است :  در چند روز اخیر نامه­ای … ادامه خواندن کاسبکاران مرزنشین، طردشدگان اقتصادی بدون حامی