دموکراسی در پیرانشهر ارتروزمی گیرد؟

دموکراسی در پیرانشهر ارتروزمی گیرد؟  یادداشتی کوتاه از یاسر محمدزاده اقدم دانش آموخته حقوق دموکراسی از دو کلمەی یونانی ” دموس، بە معنای مردم و کراتوس، بە معنای حکومت ” تشکیل شدە است. درک این واقعیت قوەی تفکری بسیار بالا نمی خواهد دیروز در میدان عمل مردم پیرانشهر با هر گرایش فکری برای تعیین سرنوشتشان […]

دموکراسی در پیرانشهر ارتروزمی گیرد؟  یادداشتی کوتاه از یاسر محمدزاده اقدم دانش آموخته حقوق

دموکراسی از دو کلمەی یونانی ” دموس، بە معنای مردم و کراتوس، بە معنای حکومت ” تشکیل شدە است. درک این واقعیت قوەی تفکری بسیار بالا نمی خواهد دیروز در میدان عمل مردم پیرانشهر با هر گرایش فکری برای تعیین سرنوشتشان بە میدان امدند و برای ثبوت قسمتی از معنای دموکراسی صف بستند و با انگشتان پر رنگشان خواستار بە نتیجە رسیدن این سطح از مطالبات بە حقشان کە هموارە در زیر چتر سیاسی کاری یا نگرشی کاملا منسوخ پنهان می ماندە است، هستند. اری امروز فضا برای باور کردن و پرورش تفکری سالم غوغا می کند.می دانیم امروز هم برای بە سرانجام رساندن دو کلمەی کە دمکراسی را جانی می بخشند دیر است، اگر منتظر فردای دیگرباشیم. حکومت در این حرکت مردم شهر ما محکوم است بە احترام گذاشتن برای رای بالای ۷٠درصد مردم درانتخابات گذشتە، کە فرماندار و مسئولینی بومی برای پیرانشهر انتخاب کند. با گفتمانی کە در سطوح بالای استانی چراغ سبزش از هر وقتی بیشتر روشنی بخش است بە کار انداختن قوەی دیپلماسی از هر دری کە بیانگر حقیقتی کتمان شدە بە درازای تاریخ می باشد باید همه درتلاش باشند کە این کشتی بە لنگر نشستە را ارام ارم بە دریای کە فقط از دید عدەای فرصت طلب طوفانی می نماید، رهسپار کنند پایە و اساس دنیای دموکرسی باور کردن است باوری کە حکومت داران در سفرهایشان بارها بر زبان می اورند باید دراین میدان نشان دادە شود. برای تقویت دمکراسی و جلوگیری از اضمحلال مردم سالاری و پیشگیری از سر خوردگی مردم مناطق کردنشین هم دولتمداران و هم ان دستە از دوستانی کە ستادهای انتخاباتی را حق انحصاری برای خود و همراهانشان می دیدند و می بینند باید امروز پیامی برای مردم داشتە باشند و تمهیدی بیندیشند و گرنە مردم در اکرانهای بعدی نتنها از سیرە انها تبعیت نمی کنند بلکە جسورانە بە رویشان می تازند دستشان برای روشنگری تاریخ در پوست گردو گذاشتە می شود

یاسر محمد زادە اقدم