تکذیب کوهنورد بودن حادثە فوت دو نفر در قلات شاە

براساس پیگیری های پیرانشهر رووداو و به نقل از باشگاە خبری کوهنوردان کوردستان و دبیرخانه مدیریت بحران پیرانشهر، مقارن روز سەشنبە مورخە ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ با اعلام خبر فوت دو کوهنورد در منطقە قلات شاە از توابع شهرستان پیرانشهر حادثە چنین روایت می گردد: روز سەشنبەمورخە۱۳۹۶/۰۴/۱۳ چند تن از اهالی شهرستان مهاباد بە دلایل نامعلوم اقدام بە […]

براساس پیگیری های پیرانشهر رووداو و به نقل از باشگاە خبری کوهنوردان کوردستان و دبیرخانه مدیریت بحران پیرانشهر، مقارن روز سەشنبە مورخە ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ با اعلام خبر فوت دو کوهنورد در منطقە قلات شاە از توابع شهرستان پیرانشهر حادثە چنین روایت می گردد:

روز سەشنبەمورخە۱۳۹۶/۰۴/۱۳ چند تن از اهالی شهرستان مهاباد بە دلایل نامعلوم اقدام بە صعود از مسیر صعب العبور لندی شیخان می نمایند کە فاقد تجهیزات کوهنوردی مناسب بوده و بصورت سنتی اقدام به راهپیمایی می کنند.
پس از مدتی دو نفر از افراد مذکور بە دلایل نامعلومی سقوط کردە و جان خود را از دست می دهند. پس از مدتی با هلال احمر پیرانشهر و عوامل اورژانس جلدیان تماس و حادثە جهت اعزام انان بازگو می گردد. در همین بین اهالی بومی منطقە با مشاهدە حادثە، یک دستگاە تویوتا کە در منطقە حضور داشتە اجساد را بە روستای لیک بن منتقل می کنند. عوامل اورژانس و هلال احمر پیرانشهر در مسیر روستای لیک بن بە دستگاە تویوتا رسیدە و حال افراد را جویا می شود کە متاسفانە دو نفر هنگام سقوط فوت کردە بودند.
پس از ان اجساد با همان دستگاە تویوتا بە بیمارستان مهاباد منتقل می شوند.

پس از این حادثه خبر فوت دو کوهنورد در منطقە قلات شاە در فضای مجازی منتشر شد که باشگاە خبری کوهنوردان کوردستان از تمامی شبکەهای خبری و همنوردان قویا تقاضا دارد از انتصاب چنین حوادثی کە باعث خدشەدار کردن فعالیت های جامعە کوهنوردی می شود قویا خودداری نمایند.

باشگاە خبری کوهنوردان کوردستان برای قربانیان مغفرت و بهشت برین و برای بازماندگان صبر جزیل را از خداوند منان مسئلت دارد.

اسامی متوفیان:
▪️حسین زرد
▪️ طاهر احمدزادە می باشند.

باشگاە خبری کوهنوردان کوردستان