برچسب:

ظریف رفراندوم کردستان استقلال کردستان

ظریف: سیسات های ضدکردی نتایج عکس دارد/موافق استقلال کردستان نیستیم

ظریف رفراندوم در اقلیم کردستان را فاجعه بار برای عراق دانست. موافق استقلال کردستان نیستیم. به...