برچسب:

محمدزاهد محمدزاده اقدم سخنگوی شورای شهر پیرانشهر روند انتخاب شهردار پیرانشهر

روند انتخاب شهردار پیرانشهر تشریح شد

محمدزاهد محمدزاده اقدم سخنگوی شورای دور پنجم در نشست خبری شوراها با اصحاب رسانه روند انتخاب...