برچسب:

دکتر احمد بزله دکتری جغرافیای سیاسی

سازماندهی سیاسی فضا درخاورمیانه و تاثیر آن بر صلح منطقه­

سطح زمین توسط یک شبکه تو در تو از مرزهایی که توسط انسان بوجود آمده و نگهداری می شود پوشیده شده...